Miljöprogram 2014-2020

Vaxholms miljöprogram 2014-2020 har antagis i kommunfullmäktige (2014-04-07). Miljöprogrammet är ett gemensamt ställningstagande, ett övergripande dokument, som ska vägleda och stödja stadens arbete för att nå det kommunövergripande målet Hållbar miljö. Strategidokumentets innehåll ska fördjupas i befintliga och kommande planer.

För att vi ska kunna uppnå Stockholms regionens mål och de svenska nationella miljömålen behöver vi arbeta systematiskt, operativt och långsiktigt med miljöfrågorna.

Vaxholms stads miljöprogram 2014-2020 innehåller följande fem fokusområden:

  • var miljösmart i vardagen
  • förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
  • minska klimatpåverkan
  • säkra biologisk mångfald
  • klimatanpassa.

Under varje fokusområde arbetar vi med strategiska åtgärder som är riktade för stadens geografiska område samt kommunens egen organisation.