Kulturmiljöprogram

Den 17 juni antog kommunfullmäktige ett kulturmiljöprogram som ska fungera som kunskapsunderlag för bevarande av värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriska värden i Vaxholms stad.

Kartbild över områden med kulturhistoriska värden

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Syftet med det här kulturmiljöprogrammet är att Vaxholms stad ska ha ett uppdaterat och relevant kunskapsunderlag som kan vägleda arbetet med hur kommunens kulturmiljöer och kulturhistoriska värden kan bevaras, utvecklas och användas.

Kulturmiljöprogrammet beskriver kommunens kulturmiljöer på en övergripande nivå, därför ges inte en heltäckande bild över samtliga särskilt värdefulla byggnader i kommunen. Programmet är ett kunskapsunderlag och en ramberättelse av kulturmiljöområden med så väl karaktärsbeskrivningar som vägledning för hur kommunens kulturvärden bör hanteras.

Så kan kulturmiljöprogrammet användas

Handläggning plan- och bygglovsärenden

Kulturmiljöprogrammet kan användas som ett söd för kommunens handläggare i det dagliga arbete med plan- och bygglovsärenden. Kulturmiljöprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument utan bör ses som ett vägledande kunskapsunderlag för bevarandet av värdefulla kulturmiljöer i Vaxholm.

Stöd och vägledning för fastighetsägare

Även fastighetsägare kan ha användning av kulturmiljöprogrammet både i sin förvaltning och som stöd vid nybyggnation.

Bakgrund

Våren 2021 antogs en motion i kommunfullmäktige om hanteringen av kulturmiljövärden inom översiktsplanen. Stadsbyggnadsförvaltningen i och med detta beslut i uppdrag att arbeta fram ett kulturmiljöprogram för Vaxholms stad.

Efter en enklare förstudie antogs under våren 2022 ett Start-PM av kommunstyrelsen, som kom fram till att ett kommunövergripande kulturmiljöprogram skulle tas fram med utgångspunkt i de krav som länsstyrelsen ställer för att bevilja kulturvårdsbidrag för kulturmiljöprogram.

Programmet har tagits fram av sakkunniga konsulter i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen. Under processen har politiker och tjänstepersoner bjudits in till två seminarier, och länsstyrelsen har getts möjlighet att granska och yttra sig över förslaget innan det färdigställts. Därefter har vissa revideringar gjorts i enlighet med inkomna synpunkter. Förvaltningen bedömer att förslaget till kulturmiljöprogram ger aktuell kunskap och vägledning som bidrar till att underlätta både förmedling och bevarande av kommunens kulturhistoriska värden.

Hur kommer kommunens samhällsplanering påverkas av programmet?

Kulturmiljöprogrammet är menat att fungera som ett underlag till kommunens nya översiktsplan. Arbetet med framtagandet av ny översiktsplan Vaxholm 2040 kommer nu återupptas.

Här kan du läsa mer om arbetet med nya översiktplanen Vaxholm 2040.

Mer information

Nedan finns en komprimerad version av kulturmiljöprogrammet. Om du vill ta del av programmet i originalversion vänligen kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

PDF-dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis. Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Vid frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.
Ange "Kulturmiljöprogram KS 2019/58.870" när du kontaktar oss i ärendet.

E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00

Ansvarig handläggare Matilda Karlström, översiktsplanerare, plan- och exploateringsenheten.