Markanvisningstävling Norrberget

Med start den 2 september 2016 bjöd Vaxholms stad in exploatörer till markanvisningstävling för uppförandet av 200-300 bostäder huvudsakligen i trä på Norrberget i Vaxholm.

Inbjudan till tävlingen annonserades på Vaxholms stads webbplats samt skickades till exploatörer som tidigare anmält intresse av att bygga i kommunen och vars önskemål stämmer överens med projektet.

Status i tävlingen - vinnare utsedd

Markanvisningstävlingen startade hösten 2016. Totalt 14 anbud skickades in i första steget av tävlingen och bedömdes utifrån grundanbud, ekonomisk stabilitet, deltagande arkitekter samt referensprojekt. I oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att följande fem företag gick vidare i tävlingen och därmed fick möjlighet att ta fram förslag på den nya bebyggelsen; Tobin Properties AB, Besqab Projekt och Fastigheter AB, HSB Bostad AB, Genova Property Group AB och Concent Holding AB.

På kommunstyrelsens möte 23 mars 2017 beslutade ledamöterna att följa bedömningsgruppens förslag om att utse Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare. Besqab har samarbetat med arkitektkontoren Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter. Vaxholms stad har därefter påbörjat förhandlingar med Besqab om villkoren för förvärvet av marken och genomförandet av detaljplanen.

Vinnarförslaget i markanvisningstävlingen för Norrberget

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften var att, utöver att lämna anbudspris, redovisa förslag på gestaltning av området som ska kännetecknas av hög arkitektonisk kvalitet och hållbarhet. Det ska vara en varierad gestaltning i en levande och trivsam stadsmiljö med hänsyn tagen till Vaxholms förutsättningar, Norrbergets läge och karaktär samt gällande riksintressen. Området ligger högt över havet med vacker utsikt över Norra Vaxholmsfjärden. Samtidigt är läget centralt med anslutning till stadskärnan. Området angränsar till villabebyggelse, parken Lägret och Storstugan.

Entrén till området är viktig och kräver omsorg i utformningen. Placering av infrastrukturella anläggningar i området skulle redovisas, såväl som tillkommande anläggningar, exempelvis allmänna parkeringsplatser och förskola. Förskolans placering skulle utredas i tävlingsförslaget men marken, som efter avslutat planarbete bedöms vara lämplig för förskola, ingår inte i kommande köp- och genomförandeavtal.

Så gick tävlingen till

Tävlingen startade i september i och med att inbjudan publicerades på Vaxholms stads webbplats. I steg 1 skulle deltagande exploatörer lämna in ett grundanbud för marken, visa sin ekonomiska stabilitet, redovisa vilken eller vilka arkitektkontor som exploatören ska samarbeta med samt uppge referensprojekt.

I steg 2, som startade i november och pågick fram till februari 2017, skulle exploatören lämna in dokumentation avseende sitt fullständiga tävlingsförslag innehållande eventuellt höjt anbud för marken, en skriftlig beskrivning av projektet samt genomföra en muntlig presentation av projektet för bedömningsgruppen.

Tävlingen avslutades i mars 2017 då tävlingens bedömningsgrupp, bestående av kommunstyrelsens planeringsutskotts medlemmar samt stadsbyggnadschef och planchef, föreslog kommunstyrelsen att besluta om det vinnande förslaget.

Kommunen tecknar markanvisningsavtal med vinnande exploatör. Markanvisningsavtalet innebär att exploatören under ett års tid har ensamrätt att förhandla med kommunen om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen. Om planarbetet drar ut på tiden finns också en möjlighet för kommunen att förlänga avtalet. Om överenskommelse nås tecknas köp- och genomförandeavtal mellan kommunen och exploatören senast i samband med att detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Kontakt vid frågor

För frågor om projekt Norrberget och markanvisingstävlingen, kontakta exploateringsenheten.
E-post: exploatering@vaxholm.se

Du kan också nå oss via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00