Naturvård

Det genomförs naturvårdsprojekt inom kommunen, bland annat för att förbättra tillgängligheten och höja naturvärdena. Ett flertal av projekten har möjliggjorts tack vare statliga bidrag från lokala naturvårdssatsningen, LONA-bidrag, och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA-bidrag.

Förutsättningar för att öka insamling och hållbar hantering av båtlatrin i Stockholms län

Projektets syfte är att genom utredningar av utvalda prioriterade frågor och samverkan mellan kommuner, experter och nyckelaktörer möjliggöra en ökad hantering av båtlatrin i Stockholmsregionen på ett hållbart sätt.

I projektet deltar Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Norrtälje kommun samt Transportstyrelsen. Resultatet från projektet kommer att resultera i två rapporter samt ett öppet slutseminarium som Transportstyrelsen anordnar och bjuder in till.

Inventering av Vaxholms stads vatten inför upprättande av Blåplan

Syftet med inventeringen var att ta fram kunskap om vattenmiljöer i Vaxholms stads skärgård och låg till grund för framtagandet av kommunens Blåplan. Kommunen vill identifiera skyddsvärda grundområden samt få ett bra underlag i planeringssammanhang för beslut som bland annat gäller strandskyddsdispenser samt bevarandearbete.

Projektet ökar förståelsen inom kommunen, hos tjänstemän,
politiker och medborgare, för vattenmiljöernas värde. Det underlättar planeringen så att hänsyn tas till dessa miljöer och att åtgärder utförs som förbättrar miljöerna. Kommunen kommer ha långvarig nytta av materialet som tagits fram i många av kommunens verksamheter, främst framtida planering. Materialet kommer även att fungera som underlag för tillståndsprövningar enligt PBL och Miljöbalken, exempelvis för strandskyddsdispenser.

Papperskarta för Angarn- och Bogesundskilen

Inom samverkansprojektet Angarn- och Bogesundskilen har en papperskarta, med utvalda utflyktsmål samt en kortare beskrivning av dessa, tagits fram. Den framtagna kartan med tillhörande broschyr kommer att finnas tillgänglig i alla samarbetande kommuner samt spridas av föreningar.

I denna grönkilssamverkan är länsstyrelsen, TMR, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Angarngruppen och Hembygdsförbundet deltagande. Alla dessa har mer eller mindre varit delaktiga i framtagandet av kartan och broschyren genom att ge feedback och bistå med information till broschyren.

Vandringsleder på Tynningö

En vandringsled har gjorts iordning på Tynningö och en informationsbroschyr om denna har tagits fram. Den är förlagd från badplatsen i Myrholmsmaren på södra sidan av sjöarna och sedan vidare genom orörd skog bort till Östra Tynnningö. Längs den ca 5 km långa sträckan finns informationsskyltar uppsatta. I arbetet med att anlägga vandringsleden har man främst tillämpat försiktig röjning samt viss markbearbetning och jordfyllning. Huvudansvarig för projektet är Tynningö Gårds ekonomiska förening.

Kullö naturreservat

Vaxholms första naturreservat inrättades 2005 med hjälp av bidrag. I projektet ingick åtgärder för att förbättra tillgängligheten och restaurering av för att bevara natur- och kulturvärden.

Natur, kultur och friluftsliv i Bogesundslandet

Projektet syftade till att ta fram aktuell och heltäckande information om natur-, kultur- och rekreationsvärdena på Bogesundslandet. Projektet medförde att en broschyr med karta togs fram, informationsskyltar sattes upp, rastplatser rustades upp, naturvårdsinriktade gallringar genomfördes och en översyn av vandringslederba genomfördes.

Tömningsstationer för toalettavfall från båtar

Vaxholms stad beviljades stöd för anordning av en fast och en flytande tömningsanläggning för toalettavfall från båtar, i gästhamnen och nordöstra Vaxön.

Främjandet av pollinerare i Framnäsparken

Arbete pågår under 2020-2021 för att utveckla Framnäsparken på Vaxön till en plats för pollinerare och sinnesintryck. Det planeras sådda rabatter, en äng med blommor och buskar för pollinerare samt olika bomöjligheter.