Bostadsförsörjning

Varje mandatperiod ska kommuner ta fram ett styrdokument med mål och riktlinjer för arbetet med bostadsförsörjning. Det är ett vägledande styrdokument där förslaget innehåller en analys, mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningen handlar både om planerade insatser för bostadsbyggande och nybyggnation, utan även hur man vill utveckla det befintliga bostadsbeståndet. 

Samråd 15 november 2021 – 10 januari 2022

Kommunen bjuder in allmänheten och lokala organisationer till att ta del av och komma med synpunkter på förslaget. Det här görs som ett komplement till det som lagen kräver om samråd med myndigheter och berörda kommuner.

Du kan delta i samrådet genom att skicka dina synpunkter på samrådsförslaget till planenheten senast den 10 januari 2022.

Efter samrådet kommer synpunkter och yttranden sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse, och ligga till grund för de förändringar som görs av riktlinjerna innan antagande. Preliminärt kommer nya riktlinjer antas av kommunfullmäktige under våren 2022.

Här kan du läsa samrådsförslaget

Längst ner på sidan under mer information hittar du samrådsförslaget i pdf-format.

Handlingarna finns också att läsa i receptionen på kommunhuset, Eriksövägen 27, samt på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B. Kommunhusets reception har öppettider mån - fre kl 08.00-16.00. Här hittar du stadsbibliotekets öppettider. Länk till annan webbplats.

Upplysningar kan lämnas av Matilda Karlström översiktsplanerare Vaxholms stad, tel 08-541 708 83.

Skicka dina skriftliga synpunkter till planenheten

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen via e-post till plan@vaxholm.se 
eller post till Planenheten, Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm, och vara kommunen till handa senast 10 januari 2022.

Samrådsförslaget

Samrådsförslaget har framför allt fokus på de närmast kommande åren, men tar även sikte på år 2030 och 2040.

Dokumentet har ett upplägg som i många delar är sig likt i jämfört med gällande riktlinjer, men underlaget är uppdaterat och analysen av bostadsbehovet har fördjupats. Mål och riktlinjer presenteras också på ett annorlunda sätt och uppföljningen har förtydligats.

I samrådsförslaget finns mål och riktlinjer som syftar till såväl bostadsbyggande som till en utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. De presenteras under följande 6 målområden:

  1. Fortsatt befolkningstillväxt och bostadstillskott
  2. Fler hyresrätter
  3. Ett varierat bostadsbestånd
  4. Ett utvecklat kommunalt bostadsbestånd
  5. Bostäder för hushåll med barn
  6. Bostäder för en trygg ålderdom

Kommunens ansvar - lagstiftningen

Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar.

I lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår det att varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning för varje mandatperiod. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Mål och riktlinjer ska bygga på en analys av det befintliga bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsmarknaden samt bostadsbehovet hos särskilda grupper i kommunen.

Gällande riktlinjer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms Stad har antagits av kommunfullmäktige 2018-04-12 §17.
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 Pdf, 1.7 MB.