Övriga öar

Här hittar du gällande detaljplaner för övriga öar i Vaxholms stad.

Avstyckningsplan för Hökvägen och Fiskgjusestigen på Skogsö. Planens ursprungliga fastställelsedatum är 18 juni 1946. Den har därefter ändrats genom tillägg av bebyggelsereglerande bestämmelser. Ändringen vann laga kraft 8 december 2011.

Dokument

Avstyckningsplan för Stora Lillängsviken på Ramsö. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 8 mars 2010 och vann laga kraft 12 augusti 2010.

Dokument

Avstyckningsplan för del av norra Tynningö. Planens ursprungliga fastställelsedatum är 28 augusti 1937. Den har därefter ändrats genom tillägg av bebyggelsereglerande bestämmelser. Ändringen vann laga kraft 3 april 2008.

Dokument

Ärendenummer KS 2018/156.214

Upphävande av delar av avstyckningsplanerna’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- Ap A2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - Ap A1) antogs av kommunfullmäktige 9 december 2019. Planen vann laga kraft 3 januari 2020.

Dokument

Detaljplan för Edholma 1:135. Planen antogs 3 september 2002 av MSBN och vann laga kraft 2 oktober 2002.

Fastigheten är idag bebyggd inom det område som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Total byggnadsarea och antal bostadslägenheter på fastigheten är också överskridet.

Anledningen till att den gällande detaljplanen på Edholma frångås för den aktuella fastigheten är att bygglov tidigare lämnats för gäststugan närmast stranden inom mark som inte får bebyggas. Bygglovet gavs med dispens från gällande plan, något som var möjligt enligt äldre lagstiftning men inte längre är möjligt med plan- och bygglagen. Huvudbyggnaden och gäststugan på fastigheten fungerar som två självständiga bostäder.

Dokument

Detaljplan för Karlsudd. Planen antogs 27 september 1999 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 16 mars 2000.

En speciell skrift med råd och anvisningar för om- och tillbyggnad samt nybyggnad har tagits fram för Karlsudd.

Råd och anvisningar för om- och tillbyggnad samt nybyggnad (pdf) Pdf, 368.8 kB.

Syftet denna skrift är att tjäna som stöd och inspiration för dig som söker bygglov. Det är i praktiken främst de enskilda fastighetsägarna som har ansvaret för att områdets karaktär bevaras.

Dokument

Detaljplan för Ramsö 1:447. Planen vann laga kraft 2 juni 1994.

Dokument

Detaljplan för del av Bogesundslandet, Askrike camping. Planen vann laga kraft 2 november 1994.

Dokument

Detaljplan för golfbana inom del av Bogesundslandet, Nyhagen, med mera.

Del I av planen antogs 16 december 1991 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 6 februari 1992. Del II av planen antogs 1 juni 1992 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 30 juni 1992.

Efter antagandet upphävdes detaljplanen i sin norra del. Upphävandet vann laga kraft 11 mars 1993.

Dokument

Detaljplan för Ramsö 1:9, med mera (Hästholmen). Planen antogs 6 september 1988 av BN och vann laga kraft 3 oktober 1988.

Dokument

Detaljplan för Tynningö 1:500, 1:501, 1:506, 1:928. Planen antogs 20 mars 1989 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 21 juni 1990.

Dokument

Detaljplan för Tynningö 1:885 och 1:917 samt del av 1:605 och 1:918. Planen antogs 6 september 1988 av BN och vann laga kraft 5 april 1990.

Dokument

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för Tynningö 1:605, med flera fastigheter, på Tynningö i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 27 maj 1971.

Dokument

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för Tynningö 1:605 med flera fastigheter på Tynningö i Vaxholms stad.

Planens ursprungliga fastställelsedatum är 13 juni 1952. Därefter har tilläggsbestämmelser gjorts med fastställelsedatum 27 maj 1971.

Då planen är spridd över ett stort område på Tynningö är plankartan uppdelad i tre delar. I den ändring som skedde av planen, 27 maj 1971, framställdes en ny karta med såväl ursprungligt innehåll som tilläggsbestämmelser.

Dokument

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för Tynningö 1:52, 1:296, 1:297, med flera fastigheter, på Tynningö i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 27 maj 1971.

Dokument

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för Tynningö 1:617, med flera fastigheter, på Tynningö i Vaxholms stad. Ursprunglig beteckning på planen är detaljplan 27.

Plankartan till dp 27 gäller, endast bestämmelserna har ändrats. Planens fastställelsedatum är 27 maj 1971.

Dokument

Byggnadsplan för Ramsö 1:162 samt ändring av byggnadsplanen för Ramsö 1:269, 1:369 med flera fastigheter i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 16 augusti 1962.

Dokument

Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av fastigheterna Ramsö 1:231 och 1:269. Planens fastställelsedatum är den 25 okt 1956.

Dokument

Ändring av byggnadsplanen för fastigheten Edholma 1:94 i Östra Ryds socken. Planens fastställelsedatum är 5 juni 1956.

Dokument

Ändring av byggnadsplanen nr 40 för fastigheten Furuholmen eller Granholmen 1:3 i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 12 september 1953.

Dokument

Byggnadsplanebestämmelser för Karlsuddsområdet i Östra Ryds socken

Planens fastställelsedatum är den 27 juni 1952.

Planen är till största delen ersatt av detaljplan 348. Enda delen som fortfarande gäller av detaljplan 42 är den västligaste delen med endast naturmark.

Dokument

Byggnadsplanebestämmelser för fastigheten Långholmen 1:3 eller Furuholmen. Planens fastställelsedatum är 31 december 1950.

Dokument

Byggnadsplanebestämmelser för fastigheterna Ramsö 1:294-1:296 samt delar av fastigheterna Ramsö 1:32, 1:33 och 1:268 i Värmdö socken.

Planens fastställelsedatum är 28 oktober 1947.

Dokument

Byggnadsplanebestämmelser för fastigheterna Edholma 1:1-1:4 i Östra Ryds socken. Planens fastställelsedatum är 21 april 1939. Detaljplanens bestämmelser har sedan ändrats genom dp 9 17 oktober 1939.

Dokument

Styckningsplan för fastigheterna Ramsö 1:30 och 1:201 samt del av Ramsö 1:31. Planens ursprungliga fastställelsedatum är 20 augusti 1943. Den har därefter ändrats genom upphävande av kvartersmarken för bostäder.

Ändringen antogs den 24 november 2008 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 29 december 2008.

Dokument

Styckningsplan för del av fastigheten Washolmen (Tynningö 1:13). Planens fastställelsedatum är 6 december 1935.

Delar av styckningsplanen inom kvartersmark har ersatts av detaljplan 423.

Avstyckningsplan för del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435. Planens fastställelsedatum är den 20 december 1934.

Delar av styckningsplanen inom kvartersmark har ersatts av detaljplan 423.

Avstyckningsplan för del av Norra Tynningö. Planens ursprungliga fastställelsedatum är den 30 december 1947. Den har därefter ändrats genom tillägg av bebyggelsereglerande bestämmelser. Ändringen vann laga kraft 3 april 2008.

Dokument