Skarpö

Här hittar du gällande detaljplaner för Skarpö.

Detaljplan för Skarpö 1:13, med flera fastigheter. Detaljplanen för Skarpö etapp 3 antogs av kommunfullmäktige 22 februari 2016.

Planen vann laga kraft 17 mars 2017.

Dokument

Detaljplan för Skarpö etapp 2, Skarpö 1:103, med flera fastigheter.

Detaljplanen för Skarpö etapp 2 antogs av kommunfullmäktige 11 februari 2013 och vann laga kraft 31 oktober 2013.

Dokument

Detaljplan för Skarpö etapp 1, del av Skarpö 1:20, med flera fastigheter. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 20 juni 2011 och vann laga kraft 26 juni 2012.

I plankartan är det angivet att strandskydd i vatten endast råder i W1 och W2. Enligt beslut från länsstyrelsen 2011-02-14 gäller strandskydd även inom vattenområde WB. Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Dokument

Byggnadsplan för fastigheterna Skarpö 1:236-1:247 (ny kursgård).

Planens fastställelsedatum är 27 augusti 1979.

Dokument

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för fastigheten Skarpö 1:20, Stora Kammarholmen. Planens fastställelsedatum är 27 maj 1971.

OBS! Den plan som fastställdes i maj 1971 är en ändring av ursprunglig byggnadsplan från 1947. Genom de ändringar som fastställdes 1971 sattes antal tillåtna våningar till en i hela planområdet, se kommentar på 1947 års plankarta.

Dokument