Dp 382, Resarö mitt

Detaljplan för Ytterby 4:686 med flera fastigheter och Överbyvägen.

Bilden visar området på norra Resarö som ärendet berör.

Området på norra Resarö som ärendet berör.

Status i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 enligt § 65 att anta förslaget till detaljplan för Resarö mitt.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har 2020-10-14/ § 28 beslutat att godkänna del 2 av tillägg till utlåtande efter utställning nr 2.

Beslutet att anta detaljplanen är överklagat till mark- och miljödomstolen (MMD).

Bakgrund

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, omfattar Resarö skola, kapellet, livsmedelsbutiken, förskolan och ett antal privatägda fastigheter samt hela Överbyvägen fram till Överbyslingan.

Syftet med planen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär, att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, handel, service och liknande verksamheter.

Marken inom planområdet ägs till större delen av kommunen. Vaxholms församling äger fastigheten med kapellet. Övrig mark är privatägd.


Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplan 2030 för Vaxholms stad samt fördjupning av översiktsplanen för Resarö från år 1993. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Följande mark eller särskild rätt till mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. Detta berör del av fastigheterna Ytterby 4:171, 4:173, 4:397, 4:411, 4:434, 4:701 och 4:706 samt Överby 2:7, 2:85, 29:40, 29:49, 29:54.

Därutöver berörs del av Ytterby S:10 och Överby S:1.

Ändringar inför antagande nr 2

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige enligt § 78/2019-12-09. Planförslaget överklagades därefter. Mark- och miljödomstolen upphävde den 2 juni antagandebeslutet för förslaget till detaljplan för Resarö mitt enligt dom i mål nr P 74-20. Domstolen anser att skälig hänsyn inte tagits till befintliga fastighetsförhållanden och att del av planen inte går att genomföra på grund av planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek. Efter upphävandet av antagandebeslutet har ändringar av planförslaget utförts. Ändringarna berör främst planbestämmelser för minsta fastighetsstorlek. De ändringar som föreslås har inte bedömts vara obetydliga därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden i samband med underrättelsen och de ändringar av detaljplanen som föreslås inför antagande nr 2 framgår av del 2 av tillägg till utlåtande efter den andra utställningen, daterat 2020-10-01.

De ändringar av detaljplanen som föreslås inför antagande nr 2 framgår av del 2 av tillägg till utlåtande efter den andra utställningen, daterat 2020-10-01, på s. 11.

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av del 1 av tillägg till utlåtandet efter utställning nr 2, daterat 2019-10-23, samt utlåtandet efter utställning nr 2, daterat 2018-05-23.

Tillägg till utlåtandet efter utställning nr 2, del 1 och del 2, och utlåtandet efter utställning nr 2 finns tillgängliga på hemsidan. Se nedan. Dessa handlingar finns även tillgängliga i kommunhuset, Eriksövägen 27, receptionen under ordinarie öppettider, mån - fre kl 08.00-16.00.

Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget tidigast 16 november 2020. Därefter kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.

Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan inneboende som berörs.

Antagandehandlingar nr 2, daterade 2020-10-01, för planförslaget (plankartor del 1 och del 2, plan- och genomförandebeskrivning) finns även tillgängliga på hemsidan samt i kommunhuset, Eriksövägen 27, receptionen under ordinarie öppettider, mån - fre kl 08.00-16.00.

Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund.

Antagande nr 1

Kommunfullmäktige beslutade enligt § 44 den 18 juni 2018 att planförslaget återremitteras med begäran om nya utställningar och att en prövning ska ske av en uppdelning av planen i två delar.

Efter återremissen i kommunfullmäktige har möjligheten till nya utställningar och uppdelning av planförslaget i två delar studerats. I kommunstyrelsen, § 105/ 2019-09-12, behandlades den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt. I protokollet noterar kommunstyrelsen att förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen av planförslaget gör den bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så starka att planen ej bör delas. Möjligheten att gå vidare med planförslaget till antagande i december 2019 prövas efter justering av fyra poster efter utställning nr 2 och behandlingen i kommunstyrelsen 2018-06-07. Det gällde bl a ny avlämningsplats för skolbarn och lägre nockhöjd för befintlig livsmedelsbutik.

Resaröbor inbjöds till ett informationsmöte 2019-08-26 för förankring av den reviderade planen efter utställning nr 2 och de poster som föreslås ändras inför antagande i december 2019.

Efter behandlingen i kommunstyrelsen och återremissen i kommunfullmäktige i juni 2018 har revidering av planförslaget utförts. Ägare till berörda fastigheter, ledningsägare m fl har underrättats om förslagen till revidering och fått möjlighet att lämna synpunkter under tiden 9 september- 23 september 2019. Inkomna synpunkter framgår av tillägget till utlåtande efter utställning nr 2. Inga synpunkter lämnas i yttrandena på ändringarna av planförslaget.

De revideringar och ändringar som föreslås av planförslaget inför antagande framgår på s 3-4 i tillägget till utlåtande efter utställning nr 2. Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter utställning nr 2, daterat 2018-05-23, som godkändes av kommunstyrelsen, 2018-06-07.

Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-11-13 och därefter i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-11-21, där planförslaget godkändes för antagande. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige enligt § 78/2019-12-09. Planförslaget överklagades därefter till mark- och miljödomstolen.

Utställning nr 2

Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382 var utställt en andra gång under tiden 22 november- 19 december 2017. Kommunstyrelsens planeringsutskott behandlade ärendet den 23 maj 2018 och beslutade att godkänna utställningsutlåtandet efter utställning nr 2, daterat 2018-05-23, med justeringar samt att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Under utställningstiden för den andra utställningen har 164 yttranden inkommit varav 14 från remissinstanser och föreningar. Inkomna yttranden under den andra utställningen har sammanställts och besvarats i ett utlåtande.

Efter utställning nr 2 har revidering och ändringar av planförslaget utförts som framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2018-05-23. Se s. 76-78. Utlåtandet godkändes av kommunstyrelsen enligt § 68/ 2018-06-07. Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget.

Kommunfullmäktige beslutade därefter den 18 juni 2018 att ärendet återremitteras med begäran om nya utställningar och att en prövning ska ske av en uppdelning av planen i två delar.

Utställning nr 1

Planförslaget för Resarö mitt, Dp 382, var utställt under tiden 3 mars- 31 mars 2014. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 27 maj 2014 att godkänna utställningsutlåtandet med justeringar samt att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Det framkom i ett sent skede av att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning som utförts av Tyréns AB, maj 2014. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 § 32 undantogs den berörda marken från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-12 § 50 att återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.

Efter återremissen har planförslaget reviderats ytterligare. Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter den första utställningen, daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande, daterat 18 oktober 2017, framgår de revideringar och ändringar som utförts efter 2014-06-12.

Plansamråd genomfördes under tiden den 18 maj- 7 augusti 2009 enligt beslut i Kommunstyrelsens planeringsutskott den 2 april 2009 § 29.

I samrådsförslaget illustrerades två alternativa lägen för busshållplatser. De två lägena ger olika utformning av vägkorsning och parkeringsytor framför butiken.

De ändringar som utförts av planförslaget efter samrådet framgår närmare av samrådsredogörelsen.

Plansamråd

Samråd kring förslag till program för detaljplaner på norra Resarö genomfördes under hösten 2002. En skiss för bebyggelse, allmänna platser etc runt Resarö mitt togs därefter fram som ett underlag för detaljplane-etapp 7 av detaljplaneläggningen av norra Resarö. Skissen tillsammans med förutsättningar för bebyggelse, beskrivning av bebyggelseförslaget, tidplan etc har sammanställdes i en handling som under våren 2006 var föremål för ett församråd.

Vid frågor kontakta:

För andra eller tidigare handlingar i ärendet, till exempel samrådshandlingar, beslut och sändlistor, kontakt stadsbyggnadsförvaltningen.
Telefonnummer (växeln): 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund.
Telefonnummer: 08-541 709 13