Dp 401, Storäng östra

Förslag till detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20-2:28 med flera.

Status i ärendet

Kommunfullmäktige har 2020-06-15 / § 34 beslutat att anta planförslaget med undantag för skrafferat område på plankartan med fastigheten Överby 2:49 och skrafferat område med fastigheten Överby 2:82.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 16 november 2020.
Beslutet att anta detaljplanen är därefter överklagat till mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Bakgrund

Här beskrivs förslag till detaljplan för Dp 401 för Storäng östra.

Planområdet består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar fastigheterna

  • Överby 2:20–24; 2:26-28; 2:30–43; 2:46–50; 2:52; 2:71–73; 2:76–78; 2:82–84; 2:86–90; 2:96–97
  • delar av Överby S:3-4. Marken här är privatägd och Resarö vägförening är huvudman för vägarna.

Planområdet är beläget på södra Resarö inom Storäng och avgränsas av Resarövägen i norr. I söder går planområdesgränsen i Kodjupet mellan Resarö och Edholma. I väster avgränsas planområdet till obebyggd mark inom Dp 413 och i öster av bebyggelsen i Lilläng.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden. Syftet är också att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp i området. Vatten och avlopp har byggts ut under 2019.

Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planområdet omfattas av strandskydd om 100 meter från strandlinjen på land och i vatten enligt 7 kap miljöbalken. Inom Dp 401 föreslås upphävande av strandskydd för delar av planområdet. Inom vattenområdena med öppet vatten, W och W2, samt vid vattenområde för bryggor vid bostadsfastigheter, W1, föreslås strandskyddet ligga kvar.

Ändringar inför antagande 2

De revideringar och ändringar som föreslås av planförslaget efter granskning nr 3 inför antagande nr 2 framgår på s 37-38 i granskningsutlåtandet för granskning nr 3, daterat 2020-04-06. Inkomna yttranden har även sammanställts och besvarats i granskningsutlåtandet.

Granskningsutlåtandet för granskning 3 finns tillgängligt på hemsidan. Se under relaterad information angående granskning 3.

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av tillägg till granskningsutlåtande, daterat 2019-06-17, som godkändes av kommunstyrelsens planeringsutskott den 28 augusti 2019. Här framgår ändringar som utförts efter antagande nr 1, inför den tredje granskningen av planförslaget. Se under relaterad information.

Förslag till antagandehandlingar, daterade 2020-04-06, för planförslaget (plankarta, plan- och genomförandebeskrivning) finns tillgängliga på hemsidan efter att kommunstyrelsen den 4 juni 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget.

Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget tidigast den 15 juni 2020. Därefter kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.

Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan inneboende som berörs.

Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund.

Granskning 3

Efter att mark- och miljödomstolen i juni 2018 upphävde kommunens beslut att anta planförslaget för Storäng östra har planförslaget omarbetats. Antagandehandlingarna för planförslaget som godkändes av kommunstyrelsen 2017-06-08 har arbetats om och planprocessen tas om från den senaste granskningen, nr 2. Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget inför antagande nr 1 framgår av granskningsutlåtandet efter granskning 1 och 2.

För många fastigheter inom planområdet fungerar detaljplanens förslag till bestämmelser, men för vissa behöver dessa ses över. Områdets befintliga byggnader har därför inventerats och en del har mätts in för att kunna avgöra om det finns befintliga byggnader som avviker från detaljplanens generella bestämmelser om byggnadsarea, nockhöjd och avstånd till fastighetsgräns.

Planförslaget har därefter bearbetats och ett planförslag har tagits fram. De ändringar som utfördes inför granskning nr 3 framgår av tillägg till granskningsutlåtande. De ändringar som utförts gäller främst ändringar av planbestämmelser som berör utnyttjandegraden.

Planförslaget var utställt för ny granskning, nr 3 under tiden 6 september– 2 oktober 2019. Under granskningstiden inkom 18 yttranden varav 9 från remissinstanser och föreningar. Inkomna yttranden under den tredje granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande. Här framgår även ändringar efter granskning nr 3. Se ovan angående ändringar inför antagande nr 2.

Antagande 1

Detaljplanen för Storäng östra antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, ärende KS 2012/10023.214. Detaljplanen överklagades efter antagandet. Mark- och miljödomstolen upphävde den 26 juni 2018 Vaxholms stads beslut att anta detaljplan för Storäng östra, Mark- och miljödomstolens dom P 4220-17.

Domstolen ansåg att några av detaljplanens bestämmelser inte uppfyllde kraven på tydlighet. Det gällde främst planbestämmelser angående byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med bestämmelserna i detaljplanen ska anses som planenliga. Syftet med dessa bestämmelser var att hantera befintliga byggnader som inte stämmer överens med bestämmelserna i detaljplanen.

Granskning 1 och 2

Granskning har genomförts för förslaget till detaljplan för Storäng östra, Dp 401 vid två tillfällen. Den första granskningen genomfördes under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Den andra granskningen genomfördes under tiden den 12 april- 2 maj 2017.

Inkomna yttranden under båda granskningarna har sammanställts och besvarats i ett gemensamt granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet framgår ändringarna av planförslaget efter den första granskningen på s. 31-32 . Ändringarna som föreslås efter den andra granskningen framgår på s. 43-44 .

Samråd

Efter samrådet 2015 delades förslaget till detaljplan för Storäng, Dp 401, upp i två detaljplaner:

  • Detaljplan för Storäng östra, Dp 401
  • Detaljplan för Storäng västra, Dp 413

I Dp 401 för Storäng östra är det enskilt huvudmannaskap för allmän plats.

I Dp 413 för Storäng västra är kommunen huvudman.

Ett förslag till detaljplan för Storäng, Dp 401, var utsänt för samråd under perioden den 8 februari – 20 mars 2015.

Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen: Dp 401 för Storäng östra och Dp 413 för Storäng västra.

Inkomna yttranden under samrådet framgår av samrådsredogörelsen samt de ändringar av planförslagen som i huvudsak utförts efter samrådet.

Programsamråd

Ett program för detaljplan för Storäng var utsänt för samråd under tiden den 5 april- 7 maj 2013.

Inkomna yttranden under programsamrådet med kommentarer av stadsbyggnadsförvaltningen framgår av programsamrådsredogörelsen.

Aktuella handlingar i ärendet finns tillgängligt på Vaxholms stad webbsida. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-541 708 00 (vxl) för andra och tidigare handlingar i ärendet som till exempel planhandlingar för antagande 1, granskning 1 och 2, samrådshandlingar, programsamrådsredogörelsen, beslut och sändlistor.

Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund, tel 08-541 709 13. Ange gärna ärendenummer när du kontaktar oss: Änr: KS 2012/10023.214

Kontaktinformation

Aktuella handlingar i ärendet finns tillgängliga här på Vaxholms stads webbplats.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för andra och tidigare handlingar i ärendet, till exempel:

  • planhandlingar för antagande 1, granskning 1 och 2
  • samrådshandlingar
  • programsamrådsredogörelsen
  • beslut
  • sändlistor.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00

Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund.
Telefonnummer: 08-541 709 13