Dp 408, Rindö hamn etapp 3

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg.

Bilden visar området som ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området.

Området ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området.

Aktuellt

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 27 maj 2020, KSPU § 15/2020-05-27, i uppdrag att genomföra en andra granskning för detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg.

Granskning pågår under perioden 4 juni till 29 juni 2020.

Bakgrund

Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar hela Rindö hamn området. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan.

Inom området kring Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Planen ger möjlighet för 21 friliggande småhus på sydöstra Rindö intill Grenadjärsvillan samt en ny vägdragning mellan Byviksvägen och Rindövägen.

Förändringar i planförslaget som skett efter granskning är bland annat följande:

 • vägslingan i området ändrats från allmän plats med enskilt huvudmannaskap till kvartersväg
 • den låsta fastighetsindelningen har ersatts av bestämmelse om minsta fastighetsstorlek
 • tillåten nockhöjd för bebyggelsen längst i öster har sänkts för att minska påverkan på riksintresset.

Historik

  • Godkännande av planprogram KS § 66 2009-06-11.
  • Beslut om uppdrag att ta fram en ny detaljplan
   KS § 40 2014-04-24.
  • Beslut om samråd, KSPU § 7 2017-01-25.
  • Samråd hölls under tiden den 20 mars – 18 april 2017.
  • Beslut om granskning, KSPU § 25 2019-05-22.
  • Granskning hölls under perioden 4 juni till 26 juni 2019.

  Kontaktinformation

  Ange ärendenummer: KS 2014/10069.214 när du kontaktar oss.

  Projektledare och exploateringsingenjör Lina Bergdahl
  E-post: exploatering@vaxholm.se

  Vid planfrågor, kontakta planhandläggare Isabelle Eriksson
  E-post: plan@vaxholm.se

  Du kan också nå stadsbyggnadsförvaltningen via växeln.
  Telefonnummer (växeln): 08-541 708 00