Dp 408, Rindö hamn etapp 3

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1.

Bilden visar området som ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området.

Området ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området.

Aktuellt

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsens planeringsutskott den 10 november 2021, KSPU §61/2021-11-10. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss 13 december 2021. Detaljplanen väntas tas upp på nytt för antagande i kommunfullmäktige 14 februari.

Bakgrund

Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar hela Rindö hamn området. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan.

Inom området kring Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Planen ger möjlighet för 21 friliggande småhus på sydöstra Rindö intill Grenadjärsvillan samt en ny vägdragning mellan Byviksvägen och Rindövägen.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Historik

 • Godkännande av planprogram KS § 66 2009-06-11.
 • Beslut om uppdrag att ta fram en ny detaljplan KS § 40 2014-04-24.
 • Beslut om samråd, KSPU § 7 2017-01-25.
 • Samråd hölls under tiden den 20 mars – 18 april 2017.
 • Beslut om granskning, KSPU § 25 2019-05-22.
 • Granskning hölls under perioden 4 juni till 26 juni 2019.
 • Beslut om ny granskning, KSPU § 15 2020-05-27.
 • Granskning hölls under perioden 4 juni till 29 juni 2020.
 • Beslut om godkännande av granskningsutlåtandet, KSPU §61 2021-11-10.
 • Beslut om antagande, KSPU §61 2021-11-10.
 • Beslut om återremiss, KF §93 2021-12-13.

Kontaktinformation

Ange ärendenummer: KS 2014/10069.214 när du kontaktar oss.

Projektledare och exploateringsingenjör Lina Bergdahl
E-post: exploatering@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planhandläggare Isabelle Eriksson
E-post: plan@vaxholm.se

Du kan också kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via växeln.
Telefonnummer (växeln): 08-541 708 00