Dp 410, Norrberget Vaxön

Förslag till detaljplan för Norrberget, fastigheterna Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 med flera.

Syftet med detaljplanen för Norrberget är att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 240 bostäder, SÄBO, förskola samt verksamhetslokaler i markplan.

Status

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 avslog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som den 22 augusti 2019 meddelade att några av överklagandena får prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen.

Vad händer nu?

Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att pröva de överklaganden som fått prövningstillstånd. Vaxholms stad fullföljer samtidigt överenskommelserna i det köp- och genomförandeavtal som finns med Besqab projekt och fastigheter AB. Enligt avtalet och inför fastighetsbildning behöver marken på Norrberget vara fri från byggnader under hösten 2019.

Rivningen på Norrberget är planerad i två etapper. Den första etappen, som påbörjades under sommaren och omfattar Norrbergsskolan, exklusive skyddsrum, samt förskolan Lägerhöjden, påverkas inte av beslutet från Mark- och miljööverdomstolen.

Den andra etappen, som omfattar rivning av skyddsrummen i Norrbergsskolan och Lillstugan samt byggnaden Lillstugan, är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft och denna etapp kommer inte att påbörjas innan Mark- och miljööverdomstolen meddelat sin dom. Även ny bebyggelse på Norrberget är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft.

Lägerhöjden och Lillstugan avslutade sin förskoleverksamhet vid sommaruppehållet, ny förskola står klar och är fullt verksam i Blynäsviken. Lillstugans verksamhet har flyttat till Äppelgården.

Rivningen på Norrberget

Tilldelningsbeslut, rivning på Norrberget, fattades av kommunstyrelsen 2 maj 2019 och rivningsarbetet inleddes 8 juli 2019. Under rivningsarbetet är Norrberget en arbetsplats som är avstängd för allmänheten. Målsättningen är att avstängningen ska ha så lite inverkan på området som möjligt.

Etapp 1

Det första som händer är att entreprenören sätter upp staket för att avgränsa byggplatsen. Därefter påbörjas så kallad lätt rivning invändigt i Norrbergsskolan samt förberedelser för rivning av Lägerhöjdens förskola. Detta arbete beräknas ta cirka 10-12 veckor. I början av hösten påbörjas den tunga rivningen av Norrbergsskolan. Rivningen av Norrbergsskolan och Lägerhöjden, exklusive skyddsrum, beräknas vara helt klar till årsskiftet 2019/2020.

Etapp 2

När andra etappen kan påbörjas är beroende av när detaljplanen vinner laga kraft. I den andra etappen planeras skyddsrummen i Norrbergsskolan och Lillstugan att rivas. Även byggnaden Lillstugan är planerad att rivas. Läs mer om skyddsrummen under rubriken Skyddsrum inom området.

Parkering, gator och vägar

Under rivnings- och byggtiden ska gator och vägar vara framkomliga i möjligaste mån. Byggtrafik kommer att gå via Kungsgatan – Hamngatan.

Parkeringsplatserna framför Norrbergsskolan stängs av men långtidsparkeringen på Norrbergsgatan är öppen under hela sommaren via en tillfartsväg mellan Norrbergsskolan och Lillstugan. Möjlighet till långtidsparkering finns bland annat också vid Kungsgatan/Vasavägen. Se fler parkeringsmöjligheter på Vaxholms stads parkeringskarta

Buller, damm och säkerhet

Delar av rivningsarbetet kommer att medföra buller, damm och luktspridning under vissa perioder. Entreprenören kommer att vidta fackmässiga åtgärder mot detta. Skyddsrond genomförs kontinuerligt. Det inhägnade arbetsområdet är inte tillgängligt för allmänheten och kommer att övervakas för att öka säkerheten.

Skyddsrum inom området

I beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges möjlighet för Vaxholms stad att ersätta de befintliga skyddsrummen på Norrberget med nya. Förutsättningarna för rivning av skyddsrummen på Norrberget är att detaljplanen vunnit laga kraft och att MSB medger nedsatt skyddsrumsförmåga under en viss period. Under denna period kommer Vaxholms stad tillsammans med Besqab att uppföra nya skyddsrum.

Öppet hus

8 juli 2019 anordnade Vaxholms stad öppet hus i rådhuset. Representanter från Vaxholms stad, exploatören Besqab samt rivningsentreprenören Rivners fanns på plats för att svara på frågor om den nya bebyggelsen samt rivnings- och byggarbetet.

Antagandehandlingar

Protokollsutdrag KF 2018-06-18 §42

Tjänsteutlåtande, 2018-04-19

Plankarta för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19

Plan- och genomförandebeskrivning för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19

Gestaltningsprogram, 2018-03-13

Granskningsutlåtande 2 , 2018-04-19
Granskningsutlåtande 1 , 2018-03-15

Bakgrund

Hösten 2011 beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny skola för årskurs 7-9 på Campus Vaxholm och samtidigt möjliggöra nya bostäder på platsen där Norrbergskolan ligger idag.

I augusti 2016 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan för ny bebyggelse på Norrberget.

Med start den 2 september 2016 bjöd Vaxholms stad in exploatörer till markanvisningstävling för uppförandet av 200-300 bostäder huvudsakligen i trä på Norrberget i Vaxholm.

På kommunstyrelsens möte 23 mars 2017 beslutade ledamöterna att följa bedömningsgruppens förslag om att utse Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare. Besqab har samarbetat med arkitektkontoren Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter.

Klicka här för mer information om vinnarförslaget, bedömningsgruppens utlåtande samt sammanställningen av allmänhetens kommentarer.

Kontaktinformation

Vid övergripande frågor om projektet, kontakta projektledare Göran Persson.
Telefonnummer: 08-522 427 85
E-post: goran.persson@vaxholm.se

Vid frågor om rivningen, kontakta byggprojektledare Tom Thorell.
Telefonnummer: 08-541 708 81
E-post: tom.thorell@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Farnaz Wigh.
Telefonnummer: 08-541 709 24
E-post: farnaz.wigh@vaxholm.se