Dp 414, del av Vaxön 1:26 (avslutat)

Arbetet med förslag till detaljplan för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1 är avslutat.

Status

Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2019 att detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1, Dp 414, avslutas.

Bakgrund

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i mars 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanering för del av Vaxön 1:26, KS 2016-03-23 §25. Syftet med detaljplaneringen var att bygga små bostäder som bland annat skulle kunna användas för nyanlända.

Planområdet innehåller föroreningar från en före detta deponi/soptipp, varför ett flertal miljötekniska markundersökningar har gjorts och en rapport med fördjupad riskbedömning med åtgärdsförslag tagits fram. Enligt rapporten skulle det vid exploatering av området behövas en schaktsanering av både del av Vaxön 1:26 och Bävern 1. Den totala kostnaden för detta beräknas till närmare 16,8 miljoner kronor.

I det fall detaljplanearbetet avslutas och inga markarbeten sker, så behöver fastigheterna inte saneras enligt rapporten med åtgärdsförslag. Ett kontrollprogram där provtagningar för grundvatten görs med jämna mellanrum behöver upprättas. Provtagningarna syftar till att kontrollera spridningen av föroreningar via grundvattnet och bedöms kosta cirka 360.000 kronor.

Bedömning

Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att kostnaderna för sanering är alltför höga för att motivera möjligheten att bygga 20-25 småbostäder och att möjliggöra för annan markanvändning där dagens kommunhus står. Därför föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avslutas och att fastigheterna inte ska exploateras vidare.

Samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag kommunstyrelsens planeringsutskott av att genomföra samråd den 24 augusti 2016, KSPU §38/2016-08-24

Under tiden den 19 september – 17 oktober 2016 visades planförslaget på stadsbyggnadsförvaltningen, på Vaxholms stadsbibliotek samt på Vaxholms stads hemsida.

Kontaktinformation

För upplysningar gällande planärendet kontakta stadsbyggnadsförvaltningen. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post. Ange ärendenummer: KS 2015/210.214 när du kontaktar oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

För upplysningar gällande fastigheterna kontakta fastighetsenheten på Vaxholms stad.
E-post: fastighet@vaxholm.se