Dp 416 , Domaren 15

Förslag till detaljplan för Domaren 15, Dp 416.

Bilden beskriver planområdet

Ungefärlig planområdesgräns för ny detaljplan.

Aktuellt

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 24 april 2023, KF §26/2023-04-24, Kommunfullmäktiges beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Bakgrund

Planområdet ligger centralt på Vaxön, mellan Hamngatan och Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ägs av Fastighets Ab Domaren 15 AB som ingår i koncern med moderbolaget FAD fastigheter AB.

Syftet med planarbetet för fastigheten Domaren 15, är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt flerbostadshus inom fastigheten. Planförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren.
Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med ca 11 lägenheter. Parkering för den nya byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten Domaren 15:s garage under mark och i markplan. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för centrumändamål av mindre störande karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö. Detaljplanens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv markanvändning.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet sker med standardförfarande.

Historik

  • Beslut om uppdrag att ta fram en ny detaljplan, KSPLU §52 2016-10-12.
  • Godkännande av planavtal, KS § 7 2017-02-29.
  • Beslut om samråd, KSPLU § 40 2018-11-14.
  • Samråd hölls under tiden den 22 nov – 13 dec 2018.
  • Beslut om granskning, KSPLU § 16 2021-03-10.
  • Granskning hölls under perioden 18 mars till 9 april 2021.
  • Beslut om godkännande av granskningsutlåtandet, KSPLU §21 2022-05-25
  • Beslut om antagande, KF §26/2023-04-24

Underrättelse om antagande

Sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, är informerade om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.
Se underättelse om antagande under mer information.

Kontaktinformation

Vi frågor kontakta gärna oss. Ange ärendenummer: KS 2015/242.214 när du kontaktar oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor kontakta, planarkitekt Farnaz Wigh.
E-post: farnaz.wigh@vaxholm.se