Dp 416 , Domaren 15

Förslag till detaljplan för Domaren 15, Dp 416.

Bilden beskriver planområdet

Ungefärlig planområdesgräns för ny detaljplan.

Aktuellt

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott att genomföra granskning den 10 mars 2021 § 16.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden den 18 mars – 9 april 2021.

Bakgrund

Planområdet ligger centralt på Vaxön, mellan Hamngatan och Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ägs av Fastighets Ab Domaren 15 AB som ingår i koncern med moderbolaget FAD fastigheter AB.

Syftet med planarbetet för fastigheten Domaren 15, är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt flerbostadshus inom fastigheten. Planförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren.
Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med ca 11 lägenheter. Parkering för den nya byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten Domaren 15:s garage under mark och i markplan. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för centrumändamål av mindre störande karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö. Detaljplanens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv markanvändning.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet sker med standardförfarande.

Historik

  • Planändringen aktualiserades av att fastighetsägaren till Domaren 15 - 18 inkom med ansökan om planbesked. Positivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen den 28 april 2016 § 40.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 12 oktober 2016 §52
  • Fastighetsägaren och Vaxholms Stad skrev ett planavtal och kommunstyrelsen godkänd detta den 29 februari 2017 § 7.
  • Planförslaget var ute på samråd under perioden 22 november – 13 december 2018 enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 november 2018 § 40.

Kontaktinformation

Vi frågor kontakta gärna oss. Ange ärendenummer: KS 2015/242.214 när du kontaktar oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor kontakta, planarkitekt Farnaz Wigh.
E-post: farnaz.wigh@vaxholm.se