Dp 416 , Domaren 15 och 18

Planområdet ligger på Kapellgatan i Vaxholms stadskärna. Idag används fastigheten Domaren 15 till markparkering. Domaren 18 används som vårdcentral och livsmedelsbutik.

Status i ärendet

Planarbete pågår.

Vaxholm 2040 Syftet med planen är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom Domaren 15. Samrådsförslaget medger möjlighet till byggnation av bostäder och kontorslokaler i alla plan ovan mark, centrumändamål och parkering i markplan samt parkering i garage under mark.

Aktuellt

Samråd har pågått under perioden 22 november till 13 december 2018.

Arbete pågår med att sammanställa inkomna yttranden under samråd och justera planförslaget innan granskning. Arbete med detta kommer fortsatt att pågå under 2020.

Historik

  • Planändringen aktualiserades av att fastighetsägaren till Domaren 15 - 18 inkom med ansökan om planbesked. Positivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen den 28 april 2016 § 40.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 12 oktober 2016 §52
  • Fastighetsägaren och Vaxholms Stad skrev ett planavtal och kommunstyrelsen godkänd detta den 29 februari 2017 § 7.
  • Planförslaget var ute på samråd under perioden 22 november – 13 december 2018 enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 november 2018 § 40.

Tillgängliga handlingar på hemsidan är granskningshandlingarna samt granskningsutlåtandet.

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post. Ange ärendenummer: KS 2015/242.214 när du kontaktar oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Farnaz Wigh.

Telefonnummer: 08-541 709 24
E-post: farnaz.wigh@vaxholm.se