Dp 418, Kulan 6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus inom kvarteret Kulan, på fastighet Kulan 6.

Aktuellt

Detaljplanen för Kulan 6 antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2019. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står fast. Planen vann laga kraft den 21 september 2020.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ändra antagandehandlingarna till laga kraft-handlingar.

Bakgrund

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus inom kvarteret Kulan, på fastighet Kulan 6. Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. Parkering för den nya byggrätten bedöms kunna lösas inom fastigheten i garage under mark. Höjder är satta för att medge en högre volym mot gata och en lägre volym mot gården. Den planerade bebyggelsen ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den befintliga miljön med bebyggelse och gård och den befintligt terrängen. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Historik

  • Planändringen aktualiserades av att fastighetsägaren till Kulan 6 inkom med ansökan om planbesked. Positivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen den 9 februari 2017 § 8.
  • Fastighetsägaren och Vaxholms stad skrev en avsiktsförklaring om hyresrätter den 10 januari 2017.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 24 maj 2017 § 26.
  • Planförslaget var ute på samråd under perioden 21 november – 12 december 2018 enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 november 2018 § 41.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden den 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj 2019 §24.
  • Granskningsutlåtandet godkändes av kommunstyrelsens planeringsutskott den 13 november 2019 § 51.

Tillgängliga handlingar på hemsidan är antagandehandlingarna
samt granskningsutlåtandet.

Underrättelse om antagande

Sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, är informerade om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.

Bilden visar förslag till detaljplan för Kulan 6, fastighet Kulan 6.

Förslag till detaljplan för Kulan 6, fastighet Kulan 6.

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Ange gärna ärendenummer: KS KS 2017/86.214 när du kontaktar oss.

Anna Rhedin, planarkitekt
E-post: plan@vaxholm.se

Du kan också nå oss via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00