Dp 419, del av Rindö 3:378

Detaljplan för del av Rindö 3:378, inom Oskar-Fredriksborg.

Bilden visar området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Aktuellt

Planförslaget var på samråd under tiden den 24 mars – 21 april 2022.

Synpunkter har inkommit från 10 avsändare, varav 9 från remissinstanser och en från en fastighetsägare i närområdet.

Just nu pågår arbete med att bedöma vad som behöver studeras ytterligare och bearbetas inför detaljplanens nästa skede.

Bakgrund

Planområdet ligger på östra Rindö, inom Oskar Fredriksborg. Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378. Detaljplanen ska möjliggöra ett tillskott av bebyggelse inom Rindö hamn-området. Värdefull natur och kulturvärden ska beaktas och lyftas fram. Dagvatten ska renas, fördröjas och infiltreras inom planområdet. Tillkommande bebyggelse ska ges en karaktär anpassad till omgivningen samt bidra till social hållbarhet.

Planområdet omfattar cirka ett hektar av fastigheten Rindö 3:378, norr om Rindövägen inom Rindö hamn. Cirka 60-80 bostäder planeras i fyra flerfamiljshus kring en gemensam bostadsgård. Ny bebyggelse ska i huvudsak uppföras med träfasader och ha pulpettak eller sadeltak. Ett äldre förråd i en bergknalle bevaras och några värdefulla träd sparas. En kvartersgata leder in till ny bebyggelse.

Historik

  • Godkännande av planprogram KS 2009-06-11 (§ 66)
  • Planuppdrag ordförandebeslut 2017-06-15 (§15)
  • Aktualiserat planuppdrag KS 2021-03-25 (§43)
  • Beslut om att samråd ska genomföras KSPLU 2022-03-16 (§16)
  • Detaljplanen var på samråd 24 mars – 21 april 2022

Kontaktinformation

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

Johan Aarflot, projektledare exploatering
E-post: exploatering@vaxholm.se

Maria Grahm, planarkitekt
E-post: plan@vaxholm.se

Du kan också nå oss via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00