Dp 419, del av Rindö 3:378

Detaljplan för del av Rindö 3:378, inom Oskar-Fredriksborg.

Ärendenummer: KS 2017/110.214

Bilden visar området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Aktuellt

Planarbetet är pausat och avvaktar arbete med ett övergripande program för Östra Rindö (startbeslut KS §84 2024-05-30)

Bakgrund

Planområdet ligger på östra Rindö, inom Oskar Fredriksborg. Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planområdet omfattar cirka ett hektar av fastigheten Rindö 3:378, norr om Rindövägen inom Rindö hamn. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378. Detaljplanen ska möjliggöra ett tillskott av bebyggelse inom Rindö hamn-området. Värdefull natur och kulturvärden ska beaktas och lyftas fram. Dagvatten ska renas, fördröjas och infiltreras inom planområdet. Tillkommande bebyggelse ska ges en karaktär anpassad till omgivningen samt bidra till social hållbarhet.

Historik

  • Godkännande av planprogram Rindö hamn KS 2009-06-11 (§ 66)
  • Planuppdrag ordförandebeslut 2017-06-15 (§15)
  • Aktualiserat planuppdrag KS 2021-03-25 (§43)
  • Beslut om att samråd ska genomföras KS-PLU 2022-03-16 (§16)
  • Detaljplanen var på samråd 24 mars – 21 april 2022. Samrådsförslaget innehöll 60-80 bostäder i fyra flerfamiljshus kring en gemensam bostadsgård med tillfart på en gata på kvartersmark.
  • Efter samrådet har studier angående markföroreningar och bebyggelseplacering fördjupats, samt en utredning angående planförslagets påverkan på riksintresset för Kulturmiljö genomförts.
  • Planarbetet pausas och avvaktar arbete med ett övergripande program för Östra Rindö (startbeslut KS §84 2024-05-30)

Kontaktinformation

Vid frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.
Ange "Dp419, KS 2017/110.214" när du kontaktar oss i ärendet.

E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00

Projektledare Maria Grahm, plan- och exploateringsenheten.
Exploateringsingenjör Johan Aarflot, Plan- & exploateringsenheten.