Dp 422, del av Lägret

Förslag till detaljplan för Del av Lägret

Änr KS 2018/49.214

Bilden visar området som ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Området ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Aktuellt

Efter samrådet har förslaget till detaljplan bearbetats efter inkomna yttranden. Förslaget går nu ut på granskning.

Planförslaget är utställt för granskning under tiden den 17 november - 8 december 2021.

Bakgrund

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att området kan fortsätta användas som det gör idag; som park med bollplan och parkering. Planförslaget kombinerar användningen för Allmän plats PARK med användningen P-PLATS. Planen möjliggör att området kan användas som park och parkering. Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Vaxholms stad. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med utökat förfarande med hänsyn till betydande intresse för allmänheten för rekreation och kulturmiljö.

Information om granskning

Inkomna yttranden under samrådet framgår av samrådsredogörelsen. Samtliga handlingar finns tillgängliga här under Mer information.

Synpunkter på granskningsförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 8 december 2021, adress:

plan@vaxholm.se
eller:
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Vilken detaljplan som avses bör framgå av rubriken. Namnteckning bör förses med namnförtydligande. Vår handläggning underlättas om även adress och/eller fastighetsbeteckning anges. Den som inte senast nämnda tidpunkt framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga stadens antagandebeslut.

Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget under 2022. Därefter kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.

Under granskningstiden visas planhandlingarna på Kommunhuset, Eriksövägen 27, på anslagstavlan i anslutning till receptionen, vardagar kl 8.00 – 16.00. Planhandlingarna visas även på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider.

Historik

  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsen den 3 maj 2018, §39
  • Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd, den 26 augusti 2020 §22
  • Samråd pågick under tiden den 8 september – 6 oktober 2020.
  • Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om granskning, den 13 oktober 2021 §250

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Ange ärendenummer: Änr KS 2018/49.214. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Anna Rhedin.