Dp 422, del av Lägret

Förslag till detaljplan för Del av Lägret

Änr KS 2018/49.214

Bilden visar området som ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Området ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Aktuellt

Planförslaget var ute på samråd under tiden den 8 september – 6 oktober 2020. Sammanställning av synpunkter till en samrådsredogörelse och arbete med planhandlingarna pågår.

Bakgrund

Förslag till detaljplan för Del av Lägret.

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka.

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen Allmän plats PARK med användningen P-PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan användas som park och parkering. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Vaxholms stad. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med utökat förfarande med hänsyn till betydande intresse för allmänheten för rekreation och kulturmiljö.

Information om samråd

Samtliga handlingar finns tillgängliga här under relaterad information.

Historik

  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsen den 3 maj 2018, §39.
  • Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd, den 26 augusti 2020 §22.
  • Samråd pågick under tiden den 8 september – 6 oktober 2020.
  •  

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Ange ärendenummer: Änr KS 2018/49.214. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Anna Rhedin.