Dp 422, del av Lägret

Förslag till detaljplan för Del av Lägret

Änr KS 2018/49.214

Bilden visar området som ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Området ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Aktuellt

Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat att samråd ska genomföras, den 26 augusti 2020 §22.

Planförslaget är ute på samråd under tiden den 8 september – 6 oktober 2020.

Bakgrund

Förslag till detaljplan för Del av Lägret.

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka.

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen Allmän plats PARK med användningen P-PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan användas som park och parkering. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Vaxholms stad. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med utökat förfarande med hänsyn till betydande intresse för allmänheten för rekreation och kulturmiljö.

Information om samråd

Samrådstiden pågår under perioden 8 september – 6 oktober 2020.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Kommunhuset, Eriksövägen 27, på anslagstavlan i anslutning till receptionen, vardagar kl 8.00 – 16.00.

Handlingarna visas även på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider. Planhandlingarna kan även köpas på stadsbyggnadsförvaltningen till självkostnadspris.

Vi finns på plats vid planområdet, tennisbanan Lägret, måndagen den 21 september 2020 mellan kl 15:00-18:00 för att svara på frågor.

Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 6 oktober 2020, via mail: plan@vaxholm.se

Eller till adress:

Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm

Namnteckning bör förses med namnförtydligande. Vår handläggning underlättas om även adress eller fastighetsbeteckning anges.

Samtliga handlingar finns tillgängliga här under länkar.

Historik

  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag av kommunstyrelsen den 3 maj 2018, §39.

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Ange ärendenummer: Änr KS 2018/49.214. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Anna Rhedin.