Dp 422, del av Lägret

Förslag till detaljplan för Del av Lägret

Änr KS 2018/49.214

Bilden visar området som ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Området ligger på södra delen av parken Lägret, på del av fastighet Vaxön 1:81.

Aktuellt

Planförslagets är under omarbetning.

Granskningsutlåtandet godkändes av kommunstyrelsens planeringsutskott den 25 maj 2022 §31.

Förslaget återremitterades i KF den 13 juni 2022 §28.

Bakgrund

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att området kan fortsätta användas som det gör idag; som park med bollplan och parkering. Planförslaget kombinerar användningen för Allmän plats PARK med användningen P-PLATS. Planen möjliggör att området kan användas som park och parkering. Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Vaxholms stad. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen handläggs med utökat förfarande med hänsyn till betydande intresse för allmänheten för rekreation och kulturmiljö.

Information inför antagande

Inkomna yttranden under granskningen framgår av granskningsutlåtandet. Samtliga handlingar finns tillgängliga här under Mer information.

Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna yttranden. Vilka ändringar som utförts framgår av granskningsutlåtandet. Det föreslås inte någon väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte påverkar detaljplanens innebörd.

Vid ett antagande kommer sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening) som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om möjligheten att överklaga antagandebeslutet.

Historik

  • Beslut om planuppdrag KS §39 20180503.
  • Beslut om samråd, KSPLU §22 20200826.
  • Samråd hölls under tiden den 8 september – 6 oktober 2020.
  • Beslut om granskning, KSPLU §50 20211013
  • Granskning hölls under perioden 17 november till 8 december 2021.
  • Godkännande av granskningsutlåtande KSPLU §31 20220525.
  • Återremiss av antagandehandling i KF den 13 juni 2022 §28.

Kontaktinformation

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad vid frågor. Ange ärendenummer: Änr KS 2018/49.214. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Anna Rhedin.