Program för entrén till Vaxholm

Detaljplan för entrén till Vaxholm, området mellan Eriksö och Blynäs.

Status i ärendet

Ärendet vilar tillsvidare med anledning av den fortsatt planering kring bebyggelseutveckling på Vaxön.

Programsamråd

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett program för området.

Programområdet ligger vid infarten till Vaxön och omfattar ett område mellan Tallarövägen i väster och Blynäsvägen i öster. Syftet med programmet är dels att förbättra trafikförhållandena vid infarten till Vaxön och dels pröva möjligheterna att komplettera området med ny bebyggelse för både bostäder och annan verksamhet som lämpligen kan placeras där, t ex kontor, butik, restaurang och parkering. Möjlighet att bygga till förskolan inom området redovisas också liksom möjligheterna att uppföra en byggnad som kan användas till lokaler för omsorgsverksamhet. Programsamråd har hållits under tiden 8 september – 9 november 2009.

Kontaktinformation

Kontakta planenheten på Vaxholms stad för övriga handlingar i ärendet, till exempel beslut eller sändlistor. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se