Program för Östra Rindö

Ärendenummer: KS 2022/102.214

Flygbild över östra Rindö

Programområdet omfattar östra delen av Rindö.

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att ett programarbete för Östra Rindö ska starta. Det är Plan- och exploateringsenheten som leder projektet på stadsbyggnadsförvaltningen.

Översiktliga utredningar kommer att upphandlas och en dialogprocess kommer att inledas under 2024. All information kommer att gå att hitta här på hemsidan.

Bakgrund

Programmets syfte är att utgöra ett ramverk för fortsatt planering av en god livsmiljö som bidrar till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun.

Programarbetet pågår parallellt med framtagandet av kommunens översiktsplan Vaxholm 2040.

Ett program föregår kommande fysisk planering, för att ge en översiktlig bild av områdets förutsättningar och beskriva utvecklingsmöjligheter. Processen för aktuellt programarbete delas upp i två faser:

  1. Förutsättningar och dialog är fokus för programarbetets första fas, för att landa i riktlinjer som ska utgöra ett ramverk för fortsatt arbete. Områdets värden ska översiktligt klarläggas i programarbetets första fas, som sedan kommer att utgöra underlag för beslut om fortsatt arbete. Dialogarbetet inleds och ska ta avstamp i kommunens mål om god bebyggd miljö.
  2. Ett politiskt beslut föregår start av programmets andra fas. Arbetet kommer att handla om utveckling av områdets struktur, markanvändning med mera, allt baserat på de riktlinjer som drogs upp i programarbetets första fas. Ett formellt samråd kommer att hållas.

Under programmets första fas omfattas ett större geografiskt område för att ge en god helhetsbild över förutsättningar och möjligheter till utveckling. Vid beslut om fortsättning av programarbete kommer programområdet få en mindre och mer exakt avgränsning.

Kontaktinformation

Vid frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.
Ange "Program för Östra Rindö, KS 2022/102.214" när du kontaktar oss i ärendet.

E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00

Projektledare, Maria Grahm, plan- och exploateringsenheten.
Projektdeltagare, Johan Aarflot, plan- och exploateringsenheten.