Rindö hamn

Planprogram för detaljplan del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn.

Ett planprogram för detaljplan del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn, har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2009 § 66 att godkänna programsamrådsredogörelsen och planprogrammet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett program för området. Programområdet avgränsas i norr av Oskar Fredriksborgsvägen (väg 274) och Oxdjupet i öst och i syd av Solöfjärden. I väster gränsar området mot Soldatgränd samt befintlig villabebyggelse vid Rindövägen och Solövägen, och skogsområdet norr därom. Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra omvandling av området till en levande skärgårdsmiljö med bostäder, verksamheter och skola. Programmet omfattar hela Rindö hamn. Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner.

Pågående planarbeten:

Förslag till detaljplan - för Rindö Hamn etapp 3 - Grenadjären.

Antagna detaljplaner:

Detaljplan 394 - för östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg.

Detaljplan 400 - för del av Rindö 3:378.

Handlingar

Programmet kan laddas ner här nedan. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för att ta del av övriga handlingar i ärendet, beslut, sändlistor etc. Du kan även köpa programmet från stadsbyggnadsförvaltningen till ett
självkostnadspris på 100 kr.

Tidigare handlingar

Programsamråd, 2009-01-19 (pdf) Pdf, 4.9 MB.