Fördjupad översiktsplan för Tynningö

Kommunstyrelsen har den 4 juni 2019 beslutat att stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag att arbeta med en fördjupad översiktsplan för Tynningö avslutas.

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Tynningö inkluderas i arbetet med den nya översiktsplanen för kommunen. Vaxholms stad bedömer att det är fördelaktigt att samordna arbetet med kommunens översiktsplanering i en process.

Det kommer att blir tydligare för alla kommunens medlemmar och remissinstanser med en process istället för två parallella översiktsplaneprocesser. Det kommer även att innebära att kommunen använder sina resurser betydligt mer effektivt genom att samordna de båda översiktsplaneprocesserna.

Ambitionen är att allt tänkt innehåll för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö ska vidare med in i det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen för Tynningö inom översiktsplan Vaxholm 2040.

Översiktsplanens tidplan:

  • Arbete med underlag, dialog med medborgare, framtagande av plan och MKB under 2019 samt första halvan av 2020.
  • Sommar-höst 2020 samråds om översiktsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
  • Bearbetning av plan och MKB under första delen av 2021.
  • Utställning av översiktsplanen under sommaren 2021.
  • Antagande i Kommunfullmäktige i slutet på 2021.

Översiktsplanen, Vaxholm 2040

Möte på Tynningö 4/4 2019

Den 4 april anordnade Vaxholms stad ett öppet hus-möte i Bygdegården på Tynningö. Syftet med mötet var att informera invånare om att arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer att inkluderas i det pågående arbetet med kommunens nya översiktsplan samt att konsultera Tynningöborna i frågor som berör just dem.

Inbjudan skickades ut till alla på Tynningö som har postutdelning. Inbjudan spreds även via kommunens hemsida och genom föreningar på Tynningö samt att lappar sattes upp på anslagstavlor på ön samt på trafikerande vaxholmsbåt. På mötesinbjudan fanns en länk och QR-kod till en enkel webbenkät med några frågor om Tynningö och förväntningar på öppet hus.

Under eftermiddagen erbjöds föreningar eller privatpersoner att boka en samtalsträff med tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten och från kl 16 öppnades dörrarna till öppet hus. Klockan 17 hölls kortare föredrag och en frågestund. Totalt besöktes mötet av ca 70-80 personer.

Frågor och svar, Fokus Tynningö (pdf) Pdf, 192.5 kB.

Resultat webbenkät april 2019 (68 st svar)

Hur ser du på Tynningös identitet?

Positivt: Naturnära, lugn skärgårdsmiljö, mörker, stark gemenskap, nära Stockholm.

Negativt: Dåligt dricksvatten, inget kommunalt vatten- och avlopp, trist med dålig koppling till Vaxön och service, ingen mataffär på ön, svårt att färdas effektivt med kollektivtrafik, vägar för smala för fotgängare, höga hastigheter på bilar, mängder med fästingar pga vilda djur.

Bilden nedan visar svarandes bedömning av olika förutsättningar på Tynningö. Bäst förutsättningar finns för friluftsliv samt att bo, enligt svarande. Sämst förutsättningar är det för pendling med kollektivtrafik samt att handla livsmedel.

Bilden visar svaren från webbenkäten "Fokus Tynningö" i april 2019.

Svaren från webbenkäten "Fokus Tynningö" i april 2019.

Kontaktinformation

Maria Grahm, ansvarig handläggare
E-post: maria.grahm@vaxholm.se