Övrig information och handlingar

Här hittar du mer information och handlingar som är kopplade till kajenprojektet.

Samrådsunderlag inför ansökan om avvattning av avfall

Blöta schaktmassor behöver avvattnas på kajen innan de kan transporteras vidare till mottagningsanläggning. Detta kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Inför ansökan skedde samråd kring detta. Samrådsunderlaget finns att ta del av nedan.

Uppdaterat gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram är ett dokument som visar vilken inriktning man tänker sig för projektet. Gestaltningsprogrammet kommer användas som underlag för fortsatt planering av kajenprojektet.

Samrådsunderlag inför ansökan om vattenverksamhet

Renoveringen av kajerna kommer till stora delar att ske från vattnet. När man jobbar i vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Här kan du ta del av det samrådsunderlag som togs fram inför ansökan om vattenverksamhet.

Övergripande geoteknisk undersökning

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och ligger till grund för fortsatt projektering och renovering.

Detaljplan Dp 188 Söderhamnen och Västerhamnen

I samband med renoveringen kommer eventuella ombyggnationer att ske inom nu gällande detaljplan. Det innebär att endast förändringar som är förenliga med detaljplanens bestämmelser kommer att genomföras. 

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall