Pågående detaljplaner

Här hittar du information och relaterade länkar för förvaltningens aktuella uppdrag för framtagande av nya detaljplaner samt uppdatering av tidigare detaljplaner.

Del av Lägret, Vaxön

På södra delen av parken Lägret prövar vi möjligheten att kunna fortsätta att använda området som det är med parkering och park. Planförslag har varit ute på granskning och ska tas upp för antagande i Kommunfullmäktige under hösten 2023.

Läs mer om del av Lägret

Skarpö etapp 1-3, dp 403, Skarpö

På Skarpö planerar vi för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, värna områdets kulturmiljövärden samt säkerställa en säker och fungerande trafikmiljö. Alla tre etapperna har vunnit laga kraft och projektering pågår för utbyggnad av vatten och avlopp.

Läs mer om Skarpö etapp 1-3, dp 403