Norrberget

Det nya bostadsområdet vid Norrberget växer nu fram. Utöver bostäder planeras det även för ett särskilt boende och en ny förskola.

Status

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen. Den 26 juni 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen avslag för samtliga överklaganden. Detaljplanen vann därmed laga kraft.

I enlighet med det köp- och genomförandeavtal Vaxholms stad och Besqab tecknat för Norrberget tillträdde Besqab sin första marketapp den 19 maj 2021. Den första etappen bestod av den västra halvan av detaljplanens planområde. Den andra etappen, bestående av den östra halvan av detaljplanens planområde, har överlåtits till Besqab i början av september 2022.

Arbetet på Norrberget genomförs etappvis och beräknas stå klart till år 2026.

Ett nytt bostadsområde växer fram

Besqab har tillträtt hela planområdet och uppför bostäder kvartersvis i etapper. Vaxholms stad planerar också för att bygga ett särskilt boende och en ny förskola i området. Mer information om de olika projekten finns att ta del av nedan.

Besqab

Besqab kommer att uppföra cirka 220 bostäder i sex kvarter på Norrberget etappvis fram till och med år 2026. Besqab har inlett arbetet med kvarteren i deras första tillträdesetapp i väster och kommer etappvis att arbeta sig österut.

Uppförande av byggnader pågår inom den första etappen. Här växer kvarteret Eken och kvarteret Skutan fram.

Besqab har tillträtt etapp två, östra delen av detaljplaneområdet, i början på september 2022. Byggnation av ytterligare bostäder kan påbörjas.

En strandpromenad planeras även att byggas ut i norr mot Vaxholmsfjärden och binda samman Norrbergsgatan i öster och Roddaregatan i väster. Längs strandpromenaden kommer en tillgänglighetsanpassad lekplats att uppföras.

Vaxholms stad

Vaxholms stad planerar att uppföra ett nytt äldreboende och en förskola på Norrberget. Just nu pågår förberedande planerings- och projekteringsarbete men inga arbeten utförs ännu fysiskt på plats.

Pågående arbeten

Nedan listas aktuella arbeten som sker i området.

Kvarteret Eken och kvarteret Skutan

I den västra delen av Norrberget är kvarteren Skutan och Eken uppförda och inflyttadde 2023.

Kommande bostadskvarter Utsikten och Inloppet kommer att bli nästa byggnadsetapp. Planerad byggstart är under kvartal två 2024.

Besqab planerar att påbörja byggnation för kvarter Berghällen vid årsskiftet 2024-2025 och kvarter Storgården under 2025.

Önskar du komma i kontakt med Besqab går det bra att ringa på telefon: 08-409 416 00. Be att få prata med ansvarig för Norrberget.

Tidigare utförda arbeten

Nedan listas arbeten som är avslutade

Nya ledningar för vatten och avlopp

Roslagsvatten har anlagt nya ledningar under Hamngatan till kommande bostäder och verksamheter på Norrberget. För att få plats med de nya ledningarna genomfördes bergspräckning. Arbetet krävde att Hamngatan grävdes upp mellan Lägergatan och Roddaregatan. Under längre perioder var avstängningar för både gång- och biltrafik längs Hamngatan nödvändiga. Arbetet avslutades under sommaren 2022.

Busslinje 681 har lagts om till annan sträckning. Läs mer om detta under Tillfällig sträckning av busslinje 681.

Eon

Energibolaget Eon utförde grävarbeten för att lägga om ledningar i Roddaregatan. Arbetet pågick från måndag 16 augusti till tisdag 31 augusti 2021. Arbetet krävde att gatans hela bredd grävdes upp. Gatan stängdes av både för biltrafik och gående under byggperioden.

Rivningen på Norrberget

Rivningen på Norrberget planerades i två etapper. Den första etappen, som genomfördes under 2019 omfattade Norrbergsskolan, exklusive skyddsrum, samt förskolan Lägerhöjden.

Under den första etappen av rivningen inträffade en oljeincident. Gammal olja från byggnadens grundläggning rann ner längs bergssluttningen till strandkanten och ut i Norra Vaxholmsfjärden. Saneringsarbetet är slutfört och har godkänts av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Den andra rivningsetappen genomfördes under våren 2021 och omfattade skyddsrummen i Norrbergsskolan och byggnaden Lillstugan.

Bergskrossarbete

För att minska antalet transporter med material till och från området användes under en kortare tid en bergskross. Användandet av en bergskross innebär att man kan ta till vara på de stenblock som sprängarbete på platsen har genererat.

Genom att återanvända stenar som sprängts bort på platsen har cirka sexhundra lastbilstransporter till och från området kunnat undvikas. Transporter som annars hade varit nödvändiga för att flytta bort sten som sedan skulle ersättas med annat fyllnadsmaterial.

Arbetet med bergskrossen pågick mellan den 7-17 december 2021.

Trafik och parkering

Under rivnings- och byggtiden ska gator och vägar vara framkomliga i möjligaste mån. Byggtrafik kommer att gå via Kungsgatan – Hamngatan.

Tillfällig sträckning av busslinje 681

Busslinjen 681 som tidigare har haft sin rutt via Hamngatan har lagts om till Kungsgatan/Stockholmsvägen (274). Bussen trafikerar numera Vaxholms kyrka, Timmermansvägen, Kronängsvägen, därefter Pålsundsvägen och ordinarie sträckning mot Kulla vägskäl. Omläggningen kommer att gälla tills vidare.

Parkering

Tidigare parkeringsplatser på Norrberget är avstängda. I det nya bostadsområdet kommer en ny väg samt torg på området att anläggas med nya parkeringsplatser för allmänheten.

Övrig information

Skyddsrum inom området

På Norrberget, där nybyggnation pågår, fanns tidigare fyra skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har godkänt att dessa skyddsrum tillfälligt tas ur bruk fram till den 1 november 2025. Detta för att möjliggöra genomförandet av detaljplan 410 för Norrberget. Skyddsrummen har rivits med godkänd avvecklingsbesiktning efter rivningen.

Vaxholms stad kommer, tillsammans med Besqab, att uppföra nya skyddsrum i Norrbergsområdet. Beslutet från MSB innebär att man har till och med den 1 november 2025 på sig för att slutföra arbetet.

Skyddsrummen ska utformas i enlighet med lag (2006:545) om skyddsrum, annan erforderlig lagstiftning och i enlighet med direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

På sidan Skyddsrum, MSB Länk till annan webbplats. hittar du mer information om skyddsrum och var du finner ett skyddsrum nära dig.

Kontaktinformation

Dalia Braimok, projektledare exploatering, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08 - 522 427 85

Rolf Kaae, byggprojektledare, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08 - 541 708 81

Vid frågor går det även bra att kontakta oss via e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats.
Alternativt via e-post till: exploatering@vaxholm.se

Roslagsvatten kontaktas på telefonnummer: 08 - 540 835 00 Länk till annan webbplats.

Besqab kontaktas via e-post: tyckomnorrberget@besqab.se