Bakgrund och planering framåt

Här får du information om bakgrunden till projektet och planerna för framtida Resarö mitt.

Projektets bakgrund

  • Planen grundas på ett program för Norra Resarö från 2002 samt en fördjupad studie om bebyggelsekaraktärer för norra Resarö från 2003.
  • 2004 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunens folkvalda att upprätta detaljplan för Resarö mitt och Överbyvägen.
  • 2006 hölls ett tidigt samråd med en bebyggelseskiss som grund och 2009 var ett planförslag på formellt samråd. Ett bearbetat planförslag var på utställning 2014.
  • Efter ytterligare bearbetning var planen utställd en andra gång 2017.
  • 2018 återremitterade Kommunfullmäktige antagandet av planen med förslag att utreda fördelar med att dela upp planen i två delar, men planen antogs i sin helhet 2019.
  • 2020 upphävde Mark- och miljödomstolen antagandebeslutet, då de ansåg att planen inte tagit skälig hänsyn till befintliga fastighetsförhållanden med mera. Planen justeras gällande de aktuella detaljerna och berörda gavs tillfälle att yttra sig.
  • Detaljplanen antogs återigen av Kommunfullmäktige den 16 november 2020.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagande i dom den 12 mars 2021.
  • Planen vann laga kraft den 6 april 2021.

Trafikinfrastruktur

För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet kommer trafikinfrastrukturen inom Resarö mitt byggas om enligt detaljplan antagen 2021.

Staden samverkar med Trafikverket om utbyggnad av korsning för Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen med uppstartsmöte i januari 2022. Trafikverket är väghållare för Resarövägen och Ytterbyvägen.

Staden kommer att bygga ut befintlig gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen. Lantmäteriförrättningen för att Vaxholms stad ska få rådighet över marken där gång- och cykelvägen ska byggas blev överklagad i december 2023. Tidpunkten för när staden kan börja bygga ut gång- och cykelvägen är beroende av att staden fått rådighet över marken. Om staden hinner får rådighet över marken under början av 2024 är det möjligt att gång- och cykelvägen kan börja byggas hösten 2024. I det fall det dröjer längre tid tills kommunen får rådighet över marken kommer anläggningsstart av gång- och cykelvägen tyvärr behöva senareläggas. Vaxholms stad kommer kontinuerligt att gå ut med uppdaterad information allteftersom information finns att tillgå.

Nya lägen för busshållplatser kommer att samrådas med Trafikförvaltningen.

Utbyggnad av all trafikinfrastruktur beräknas vara klar senast under 2026.

Kartbild med markerade gator, gång- och cykelvägar, busshållplatser, parkeringsplatser och avlämningsplatser

Markanvisning

För att möjliggöra detaljplanens genomförande krävs fastighetsbildning och kommunen planerar för flera markanvisningar för bostadsändamål.

Flera fastigheter utmed Överbyvägen berörs av markinlösen för att möjliggöra allmän gata och utbyggnad av gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen.

Ändamålsenliga skolfastigheter för Resarö skola och förskolan öster om Resarövägen ska bildas genom fastighetsreglering.

För området norr om Resarö skola (del av Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby 4:594 och Ytterby 4:601 bildar en fastighet) planerar staden att gå ut med en markanvisningstävling för bostäder. Även för området norr om Lillvägen (Ytterby 4:767 samt 4:181) planerar staden en markanvisning för bostadsändamål.

Kartbild som visar de fastighetsbildningar som planeras

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: resaromitt@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl