Trafikarbeten

Här hittar du information och relaterade länkar till pågående större gatu- och trafikprojekt samt mindre arbeten i gatumiljön.

Gökstigen, Lärkvägen och Soldatgatan, Vaxön

Gökstigen och Lärkvägen rustas upp med nya belysningsledningar och fundament. Stolparna och armaturerna (lamporna) återanvänds så mycket det går. Samtidigt byts även gamla brunnar ut. Arbetet görs parallellt med att Soldatgatan får en ny upprustad belysning vid trottoaren som breddas och förses med ny kantsten.

Arbetena på Gökstigen, Lärkvägen och Soldatgatan avvaktar ledningsarbeten som flaggats av fjärrvärmeledningsnätet.

Torggatan och Badhusgatan

Torggatans sista del från Trädgårdsgatan upp mot äldreboendet är sliten och kommer att asfalteras om. Badhusgatans asfalterade del ut mot Hamngatan förbättras samtidigt. Samtidigt byts belysningsledningar och stolpar längs Torggatan och Badhusgatan ut mot Hamngatan.

Arbetet planeras till hösten 2023.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Rindö

På Rindö planeras för åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten. Det innefattar bland annat förbättrad belysning och busshållsplatser, dagvattenåtgärder och ombyggnad till bymiljöväg på delar av Rindövägen. Ledningssamverkan med Roslagsvatten pågår.

Arbetet inväntar ledningsdragningar som Roslagsvatten ska genomföra. Detta arbete kommer preliminärt påbörjas under början av 2024 och i direkt anslutning efter det kommer Vaxholms stad att påbörja arbetet med de beslutade åtgärderna.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta tekniska enheten på telefon eller via e-post.

Telefonnummer: 08 - 541 708 00
E-post: tekniska@vaxholm.se