Trafikarbeten

Här hittar du information och relaterade länkar till större gatu- och trafikprojekt samt mindre arbeten i gatumiljön.

Gökstigen och Lärkvägen och Soldatgatan, Vaxön

Gökstigen och Lärkvägen rustas upp med nya belysningsledningar och fundament. Stolparna och armaturerna (lamporna) återanvänds så mycket det går. Samtidigt byts även gamla brunnar ut. Arbetet görs parallellt med att Soldatgatan får en ny upprustad belysning vid trottoaren som breddas och förses med ny kantsten.

Arbetena på Gökstigen, Lärkvägen och Soldatgatan planeras komma igång i slutet av sommaren och avslutas med att ny asfalt läggs ut på gatan före vintern.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se.

Blynäsvägen

Trafiksäkerheten förbättras när korsningen mot Blynäsgården byggs om och gatan mellan radhusen görs om till lågfartsgata vilket innebär trafik på de gåendes villkor. Tillgängligheten, framförallt vintertid, förbättras när gatan byggs om.

Anläggningen rustas upp med ny kantsten på trottoaren från Eriksövägen till radhusområdet och nya belysningsledningar, fundament och stolpar på den kommunala gatan. Där asfalten är sliten läggs ny beläggning.

Arbetena planeras starta innan sommaren är slut och pågå under hösten.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se.

Torggatan och Badhusgatan

Torggatans sista del från Trädgårdsgatan upp mot äldreboendet är sliten och kommer att asfalteras om. Badhusgatans asfalterade del ut mot Hamngatan förbättras samtidigt. Samtidigt byts belysningsledningar och stolpar längs Torggatan och Badhusgatan ut mot Hamngatan.

Arbetet planeras till hösten 2023.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se.

Engarns vägskäl, Resarö

I augusti 2022 påbörjade Trafikverket ombyggnationen av korsningen vid Engarn till en cirkulationsplats (rondell). Ombyggnationen väntas vara klar våren 2024.

Läs mer om Engarns vägskäl Länk till annan webbplats.

Tallarövägen och Granstigen, Vaxön

Korsningen mellan Tallarövägen och Granstigen görs mer säker och Granstigen byggs om till lågfartsgata. Gamla belysningskablar och gamla fundament att bytas ut och nya beteckningar på brunnar i gatan ordnas. Vägarna förses med ny asfalt.

Arbetet sätter igång vecka 24 och pausar sedan under semesterveckorna och sätter igång igen vecka 32.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se.

Östra Ekuddsgatan, Vaxön

Dagvattenledningar och -brunnar har bytts ut längs med Östra Ekuddsgatan. I samband med det har nya belysningsstolpar kommit på plats. Asfaltering av gatan har utförts. Arbetet avslutades under juni 2023.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se..

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Rindö

På Rindö planeras för åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten. Det innefattar bland annat förbättrad belysning och busshållsplatser, dagvattenåtgärder och ombyggnad till bymiljöväg på delar Rindövägen. Ledningssamverkan med Roslagsvatten pågår. Arbetet beräknas att påbörjas under 2023.

Vid frågor kontakta tekniska enheten via e-post: tekniska@vaxholm.se