Trafikarbeten

Här hittar du information och relaterade länkar till pågående större gatu- och trafikprojekt samt mindre arbeten i gatumiljön.

Upprustning av gång- och cykelvägar

Under våren och sommaren 2024 kommer det genomföras upprustning av kommunala gång- och cykelvägar där asfalten nu blivit gammal, ojämn och krackelerad.

Resarö

I maj planerar vi att asfaltera om gång- och cykelvägen från Engarn till Tre fiskares väg på Resarö.

Vaxön

I juli planerar vi att asfaltera om gång- och cykelvägen från Ingenjörsvägen, förbi Kronängsskolan till Petersbergsvägen på Vaxön.

Gökstigen, Lärkvägen och Soldatgatan, Vaxön

Vaxholms stads tekniska enhet har beslutat att bredda gångbanan på Soldatgatan och bygga bort enkla tillgänglighetshinder som smala passager och kantstenar för gående. Arbetet innebär även nya brunnar och ny slät potthålsfri asfalt på hela Soldatgatans gångbana, hela Gökstigen och Lärkvägen, samt hela Soldatgatan mellan Timmermansvägen och Vasavägen.

Som en bonus kommer de markförlagda delarna av belysningsnätet att bytas ut, det vill säga nya ledningar och fundament. Stolparna och armaturerna (lamporna) återanvänds så mycket det går.

Arbetena på Gökstigen, Lärkvägen och Soldatgatan avvaktar ledningsarbeten och brunnsbyten som först ska genomföras av fjärrvärmebolaget Adven och Roslagsvatten. Kommunen inväntar klartecken innan asfaltering kommer genomföras.

Torggatan och Badhusgatan

Torggatans sista del från Trädgårdsgatan upp mot äldreboendet är sliten och kommer att asfalteras om. Badhusgatans asfalterade del ut mot Hamngatan kommer samtidigt förbättras. Även belysningsledningar och stolpar byts ut längs Torggatan och Badhusgatan mot Hamngatan.

Ledningsarbetet har nu under våren påbörjats och asfalteringen planeras att genomföras under hösten 2024.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Rindö

På Rindö planeras för åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten. Det innefattar bland annat förbättrad belysning och busshållsplatser, dagvattenåtgärder och ombyggnad till bymiljöväg på delar av Rindövägen. Ledningssamverkan med Roslagsvatten pågår.

Arbetet inväntar ledningsdragningar som Roslagsvatten ska genomföra. Detta arbete kommer preliminärt påbörjas under början av 2024 och i direkt anslutning efter det kommer Vaxholms stad att påbörja arbetet med de beslutade åtgärderna.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta tekniska enheten på telefon eller via e-post.

Telefonnummer: 08 - 541 708 00
E-post: tekniska@vaxholm.se