Stadsbyggnadsprojekt

Här hittar du information om större stadsbyggnadsprojekt som pågår i kommunen.

Vaxholms kajer, Vaxön

Kajerna i centrala Vaxholm, Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen, har uppnått sin förväntade livslängd. Spontkajerna byggdes 1969, med en förväntad livslängd på 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Status: Förberedelser för etapp 1, renovering av Västerhamnen, pågår. Arbetet planeras att komma igång i mars 2023.

Läs mer om projekt Vaxholms kajer

Norrberget, Vaxön

På Norrberget planerar vi för cirka 230 bostäder, SÄBO samt förskola. 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget Dp 410.

Status: Detaljplanen vann laga kraft den 26 juni 2020. Besqab tog över etapp 1 i maj 2019 och etapp 2 i september 2022.

Läs mer om Norrberget

Resarö mitt, Resarö

På centrala Resarö planeras för nya bostäder, en utbyggnad av Resarö skola och förbättrad trafiksituation. Bland annat ska gång- och cykelväg byggas ut längs hela Överbyvägen med hänsyn till trafiksäkerhet och barns skolvägar.

Status: Detaljplanen vann laga kraft den 6 april 2021. Vaxholms stad har påbörjat ansökningar om fastighetsbildningar till Lantmäteriet och för ett pågående samverkansarbete med Trafikverket för att möjliggöra kommande förbättrande trafikåtgärder.

Läs mer om Resarö mitt

Engarns vägskäl, Resarö

Trafikverket planerar att bygga om nuvarande korsning till en cirkulationsplats (rondell). Vägplanen för Engarns vägskäl vann laga kraft 21 november 2020. Byggstart sker i augusti 2022 och ombyggnationen väntas vara klar våren 2024.

Status: Ombyggnation pågår

Läs mer om Engarns vägskäl Länk till annan webbplats.

Del av Lägret, Vaxön

 På södra delen av parken Lägret prövar vi möjligheten att kunna fortsätta att använda området som det är med parkering och park.

Status: Planförslag har varit ute på granskning och ska tas upp för antagande i Kommunfullmäktige under hösten 2022.

Läs mer om del av Lägret

Margretelunds nya reningsverk

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Roslagsvatten har fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behöver ett nytt överföringssystem, det vill säga sjöledningar för spillvatten, byggas mellan Blynäs och Margretelund.

Status: Projektet är påbörjat. Planen är att verket ska börja byggas 2023 och tas i drift 2026.

Läs mer om Margretelunds reningsverk

Storäng östra, Resarö

På Resarö i Storäng östra planerar vi för ett attraktivt bostadsområde med bevarande av natur- och kulturmiljövärden. I detaljplanen möjliggörs också kommunalt vatten och avlopp till området. Utbyggnaden av vatten och avlopp har slutförts under 2019.

Status: Detaljplanen vann laga kraft den 19 mars 2021.

Läs mer om Storäng östra

Storäng västra, Resarö

I Storäng planerar vi för cirka 60-90 nya bostäder i småhus, radhus eller kedjehus samt en ny förskola. I detaljplanen möjliggörs även kommunalt vatten och avlopp till området.

Status: Planarbetet avvaktar stadens nya översiktsplan

Läs mer om översiktsplanen Vaxholm 2040

Läs mer om Storäng västra

Särskilt boende, Norrberget

Vi planerar för ett särskilt boende på Norrberget inom den nya detaljplanen Dp 410. Vi tittar också på ytterligare lokaliseringar av särskilt boende.

Läs mer om särskilt boende

Rindö hamn etapp 1, dp 394, Rindö

Vasallen omvandlar tidigare kasernbyggnader till bostäder samt bygger nya bostäder i flerbostadshus och radhus. Även verksamheter i nya och befintliga lokaler tillkommer.

Status: Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2013. Delar av området är färdigställt och inflyttning har skett. I övriga delar pågår eller planeras byggnation av både bostadsrätter och hyresrätter.

Läs mer om Rindö hamn etapp 1, dp 394

Rindö hamn etapp 3, dp 408, Rindö

Strax väster om hamnen är det planerat för cirka 21 nya bostäder i småhus och eventuellt verksamheter i Grenadjärsvillan samt en ny anslutningsväg från Rindövägen till Byviksvägen.

Status: Detaljplanen fick laga kraft 2022-03-12.

Läs mer om Rindö hamn etapp 3, dp 408

Program för Rindö smedja, Rindö

På västra delen av Rindö prövar vi möjligheten för bostäder och verksamheter, ett ytterligare färjeläge och ny väg till Skarpö.

Status: Programmet har visats för allmänheten på samråd under 2015. Arbete pågår med att bearbeta förslaget och därefter ska beslut fattas om hur förslaget ska tas vidare.

Läs mer om Rindö smedja

Skarpö etapp 1-3, dp 403, Skarpö

På Skarpö planerar vi för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, värna områdets kulturmiljövärden samt säkerställa en säker och fungerande trafikmiljö.

Status: Alla tre etapperna har vunnit laga kraft och projektering pågår för utbyggnad av vatten och avlopp.

Läs mer om Skarpö etapp 1-3, dp 403

Pålsundsstrand, dp 398, Vaxön

Vid Pålsundsbron har SMÅA byggt 16 nya bostäder i parhus. I anslutning till området byggs allmänna p-platser.

Status: Inflyttningen är klar.

Läs mer om Pålsundsstrand, dp 398

Skutvikshagen, dp 399, Vaxön

Vid korsningen Eriksövägen/Ullbergs väg har SMÅA byggt 101 nya bostadslägenheter i sju flerbostadshus. Längs vattnet har en strandpromenad för allmänheten iordningställts.

Status: Inflyttningen är klar.

Läs mer om Skutvikshagen, dp 399

Östra Kullön, dp 387, Kullö

Vid bron mellan Kullön och Vaxön har SMÅA byggt 72 nya bostadslägenheter i två flerbostadshus. En strandpromenad för allmänheten har iordningställts längs med vattnet.

Status: Inflyttningen är klar.

Läs mer om Östra Kullön, dp 387

Tillfälliga boenden för nyanlända

Vi utreder möjligheterna för etablering av bostadsmoduler/paviljonger för nyanlända Vaxholmsbor, som under en period kan fungera som ett första boende.

Läs mer om tillfälliga boenden för nyanlända