Stadsbyggnadsprojekt

Här hittar du information om större stadsbyggnadsprojekt som pågår i kommunen.

Norrberget, Vaxön

På Norrberget planerar vi för cirka 240 bostäder, SÄBO samt förskola. 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget Dp 410.

Status: Detaljplanen vann laga kraft den 26 juni 2020.

Läs mer om Norrberget

Särskilt boende, Norrberget

Vi planerar för ett särskilt boende på Norrberget inom den nya detaljplanen Dp 410. Vi tittar också på ytterligare lokaliseringar av särskilt boende.

Läs mer om särskilt boende

Engarns vägskäl, Resarö

Trafikverket planerar att bygga om nuvarande korsning till en cirkulationsplats (rondell). Vägplanen för Engarns vägskäl fastställdes i december 2018. Fastställelsen överklagades av fyra sakägare. I väntan på att regeringen tar ställning till överklagandet vilar projektet.

Status: Byggstart av cirkulationsplatsen är uppskjuten till sommaren 2021.

Läs mer om Engarns vägskäl

Resarö mitt, Resarö

På centrala Resarö planerar vi för nya bostäder, en utbyggnad av Resarö skola, förbättrad trafiksituation och ny busshållplats.Status: Kommunfullmäktige beslutade den

9 december 2019 enligt § 78 att anta förslaget till detaljplan för Resarö mitt samt att Dp 382 ska vara finansierad med ett nettoöverskott om 12 mkr. Beslutet att anta detaljplanen är överklagat hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer om Resarö mitt

Storäng östra, Resarö

I Storäng östra planerar vi för ett attraktivt bostadsområde med bevarande av natur- och kulturmiljövärden. I detaljplanen möjliggörs också kommunalt vatten och avlopp till området.

Status: Arbete med att ta fram handlingar till antagande pågår.

Läs mer om Storäng östra

Storäng västra, Resarö

I Storäng planerar vi för cirka 60-90 nya bostäder i småhus, radhus eller kedjehus samt en ny förskola. I detaljplanen möjliggörs även kommunalt vatten och avlopp till området.

Status: Planarbete pågår och förslaget var utställt för granskning hösten 2016.

Läs mer om Storäng västra

Kulan 6, Vaxön

På Vaxöns västra del, inom kvarteret Kulan, planerar vi för ett nytt flerbostadshus med ca 50 små lägenheter.

Status: Detaljplanen för Kulan 6 antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2019. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står fast. Planen vann laga kraft den 21 september 2020.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ändra antagandehandlingarna till laga kraft-handlingar.

Läs mer om Kulan 6

Del av Lägret, Vaxön

På södra delen av parken Lägret prövar vi möjligheten för en långsiktig lösning med parkering.

Status: Planarbetet startade med ett politiskt beslut om planuppdrag 3 maj 2018. Arbetet med att ta fram detaljplanehandlingar till samråd pågår.

Läs mer om del av Lägret

Rindö hamn etapp 1, dp 394, Rindö

Vasallen omvandlar tidigare kasernbyggnader till bostäder samt bygger nya bostäder i flerbostadshus och radhus. Även verksamheter i nya och befintliga lokaler tillkommer.

Status: Delar av området är färdigställt och inflyttning har skett. I övriga delar pågår eller planeras byggnation av både bostadsrätter och hyresrätter.

Läs mer om Rindö hamn etapp 1, dp 394

Rindö hamn etapp 2, dp 400, Rindö

Vid Oskars-Fredriksborgsvägen/Rindövägen ska vi bygga en ny grundskola som ska ersätta nuvarande Rindö skola.

Status: Planen vann laga kraft våren 2016 och planering för nya skolan pågår.

Läs mer om Rindö hamn etapp 2, dp 400

Rindö hamn etapp 3, dp 408, Rindö

Strax väster om hamnen planerar vi för cirka 21 nya bostäder i småhus och Grenadjärsvillan samt en ny anslutningsväg från Rindövägen till Byviksvägen.

Status: Planarbete pågår och förslaget visades upp för allmänheten 4-26 juni 2019.

Läs mer om Rindö hamn etapp 3, dp 408

Program för Rindö smedja, Rindö

På västra delen av Rindö prövar vi möjligheten för bostäder och verksamheter, ett ytterligare färjeläge och ny väg till Skarpö.

Status: Programmet har visats för allmänheten på samråd under 2015. Arbete pågår med att bearbeta förslaget och därefter ska beslut fattas om hur förslaget ska tas vidare.

Läs mer om Rindö smedja

Skarpö etapp 1-3, dp 403, Skarpö

På Skarpö planerar vi för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, värna områdets kulturmiljövärden samt säkerställa en säker och fungerande trafikmiljö.

Status: Alla tre etapperna har vunnit laga kraft och projektering pågår för utbyggnad av vatten och avlopp.

Läs mer om Skarpö etapp 1-3, dp 403

Pålsundsstrand, dp 398, Vaxön

Vid Pålsundsbron har SMÅA byggt 16 nya bostäder i parhus. I anslutning till området byggs allmänna p-platser.

Status: Inflyttningen är klar.

Läs mer om Pålsundsstrand, dp 398

Skutvigshagen, dp 399, Vaxön

Vid korsningen Eriksövägen/Ullbergs väg bygger SMÅA 101 nya bostadslägenheter i sju flerbostadshus. Längs vattnet iordningsställs en strandpromenad för allmänheten.

Status: Inflyttning pågår.

Läs mer om Skutvigshagen, dp 399

Östra Kullön, dp 387, Kullö

Vid bron mellan Kullön och Vaxön har SMÅA byggt 72 nya bostadslägenheter i två flerbostadshus. Längs vattnet iordningsställs en strandpromenad för allmänheten.

Status: Inflyttningen är klar.

Läs mer om Östra Kullön, dp 387

Tillfälliga boenden för nyanlända

Vi utreder möjligheterna för etablering av bostadsmoduler/paviljonger för nyanlända Vaxholmsbor, som under en period kan fungera som ett första boende.

Läs mer om tillfälliga boenden för nyanlända

Program för Vaxholms kajer, Vaxön

Vi planerar för en utveckling av kajområdet vid stadskärnan, där möjligheten att rymma nya lokaler, verksamheter och bostäder ska prövas. Även utemiljön och lokaliseringen av lokaltrafiken behandlas.

Status: Det reviderade programmet är nu godkänt. Planprogrammet för Vaxholms kajer utgör därmed ett viktigt underlag inför kommande detaljplanering i området och medför också att planprocessen för dessa detaljplaner blir mer effektiv.

Läs mer om program för Vaxholms kajer

Projekt Vaxholms kajer, Vaxön

Vi planerar för en utveckling av kajområdet vid stadskärnan, där möjligheten att rymma nya lokaler, verksamheter och bostäder ska prövas. Även utemiljön och lokaliseringen av lokaltrafiken behandlas.

Status: Det reviderade programmet är nu godkänt. Planprogrammet för Vaxholms kajer utgör därmed ett viktigt underlag inför kommande detaljplanering i området och medför också att planprocessen för dessa detaljplaner blir mer effektiv.

Läs mer om projekt Vaxholms kajer