Stadsbyggnadsprojekt

Här hittar du information om större stadsbyggnadsprojekt som pågår i kommunen.

Vaxholms kajer, Vaxön

Kajerna i centrala Vaxholm, Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen, har uppnått sin förväntade livslängd. Spontkajerna byggdes 1969, med en förväntad livslängd på 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Status: Förberedelser för etapp 1, renovering av Västerhamnen, pågår. Arbetet planeras att komma igång hösten 2023.

Läs mer om projekt Vaxholms kajer

Resarö mitt, Resarö

På centrala Resarö planeras för nya bostäder, en utbyggnad av Resarö skola och förbättrad trafiksituation. Bland annat ska gång- och cykelväg byggas ut längs hela Överbyvägen med hänsyn till trafiksäkerhet och barns skolvägar.

Status: Fastighetsbildning pågår och beräknas klart första halvåret 2023. Projekteringsgrupp för allmänna anläggningar har upphandlats.

Läs mer om Resarö mitt

Storäng västra, Resarö

I Storäng planerar vi för cirka 60-90 nya bostäder i småhus, radhus eller kedjehus samt en ny förskola. I detaljplanen möjliggörs även kommunalt vatten och avlopp till området.

Status: Planarbetet avvaktar stadens nya översiktsplan

Läs mer om översiktsplanen Vaxholm 2040

Läs mer om Storäng västra

Engarns vägskäl, Resarö

Trafikverket planerar att bygga om nuvarande korsning till en cirkulationsplats (rondell). Vägplanen för Engarns vägskäl vann laga kraft 21 november 2020. Byggstart sker i augusti 2022 och ombyggnationen väntas vara klar våren 2024.

Status: Ombyggnation pågår

Läs mer om Engarns vägskäl Länk till annan webbplats.

Norrberget, Vaxön

På Norrberget planerar vi för cirka 230 bostäder, SÄBO samt förskola. 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget Dp 410.

Status: Detaljplanen vann laga kraft den 26 juni 2020. Besqab tog över etapp 1 i maj 2019 och etapp 2 i september 2022.

Läs mer om Norrberget

Del av Lägret, Vaxön

 På södra delen av parken Lägret prövar vi möjligheten att kunna fortsätta att använda området som det är med parkering och park.

Status: Planförslag har varit ute på granskning och ska tas upp för antagande i Kommunfullmäktige under hösten 2022.

Läs mer om del av Lägret

Särskilt boende, Norrberget

Vi planerar för ett särskilt boende på Norrberget inom den nya detaljplanen Dp 410. Vi tittar också på ytterligare lokaliseringar av särskilt boende.

Läs mer om särskilt boende

Rindö hamn etapp 1, dp 394, Rindö

Tidigare militärt område omvandlas till en ny stadsdel där bostäder blandas med olika verksamheter.

Status: Under slutfas av genomförande

Läs mer om Rindö hamn etapp 1, dp 394

Rindö hamn etapp 3, dp 408, Rindö

Strax väster om hamnen är det planerat för cirka 21 nya bostäder i småhus och möjlighet för bostäder eller verksamheter i Grenadjärsvillan samt en ny anslutningsväg från Rindövägen till Oskar-Fredriksborgsvägen, via Byviksvägen.

Status: Lantmäteriförrättning samt projektering av allmänna anläggningar pågår.

Läs mer om Rindö hamn etapp 3, dp 408

Program för Rindö smedja, Rindö

På västra delen av Rindö prövar vi möjligheten för bostäder och verksamheter, ett ytterligare färjeläge och ny väg till Skarpö.

Status: Arbete pågår med att bearbeta förslaget och därefter ska beslut fattas om hur förslaget ska tas vidare.

Läs mer om Rindö smedja

Skarpö etapp 1-3, dp 403, Skarpö

På Skarpö planerar vi för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, värna områdets kulturmiljövärden samt säkerställa en säker och fungerande trafikmiljö.

Status: Alla tre etapperna har vunnit laga kraft och projektering pågår för utbyggnad av vatten och avlopp.

Läs mer om Skarpö etapp 1-3, dp 403

Margretelunds nya reningsverk

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Roslagsvatten har fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behöver ett nytt överföringssystem, det vill säga sjöledningar för spillvatten, byggas mellan Blynäs och Margretelund.

Status: Projektet är påbörjat. Planen är att verket ska börja byggas 2023 och tas i drift 2026.

Läs mer om Margretelunds reningsverk