Margretelunds reningsverk

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Roslagsvatten har fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behöver ett nytt överföringssystem, det vill säga sjöledningar för spillvatten, byggas mellan Blynäs och Margretelund. Avtalsförhandlingar pågår mellan Österåkers kommun och Vaxholms stad för hur anläggningarna ska driftas och genom vilken affärsmodell.

Bakgrund

Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Under våren 2020 blev utredningen klar och Roslagsvatten rekommenderar en nybyggnation av ett nytt reningsverk där det befintliga reningsverket i Margretelund finns idag. Förslaget grundar sig på flertalet parametrar utifrån bland annat miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.

Status

Vaxholm stads kommunfullmäktige har beslutat om att Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Därutöver har man fattat följande beslut:

  • samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk med aktivslamprocess i Margretelund, Österåkers kommun, och att kommunerna Österåker och Vaxholm kommer överens om grunderna för ett sådant samarbete.
  • till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra lämpliga personer.
  • utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Återkoppling till kommunfullmäktige med avtalsförslag väntas kunna ske under våren 2021.