Norrberget

Det nya bostadsområdet vid Norrberget växer nu fram. Utöver bostäder planeras även ett särskilt boende och en ny förskola att byggas.

Status

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen. Den 26 juni 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen avslag för samtliga överklaganden. Detaljplanen vann därmed laga kraft.

Vad händer nu?

Vaxholms stad fullföljer överenskommelserna i det köp- och genomförandeavtal som finns med Besqab projekt och fastigheter AB. Besqab beräknas tillträda den första exploateringsetappen innan sommaren och påbörjar därefter genomförandet av detaljplanen. Under genomförandet av detaljplanen kommer Besqab utföra sprängningsarbeten på Norrberget. Roslagsvatten ska förbereda vatten och avlopp inför exploateringen och planerar också att utföra sprängningsarbete under 2021. Fastighetsägare som berörs av kommande sprängningsarbeten kommer få information av parterna.

Rivningen på Norrberget

Rivningen på Norrberget planerades i två etapper. Den första etappen, som genomfördes under 2019 omfattade Norrbergsskolan, exklusive skyddsrum, samt förskolan Lägerhöjden.

Under den första etappen av rivningen inträffade en oljeincident. Gammal olja från byggnadens grundläggning rann ner längs bergssluttningen till strandkanten och ut i Norra Vaxholmsfjärden. Saneringsarbetet är slutfört och har godkänts av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Den andra rivningsetappen påbörjades i januari 2021 och omfattade skyddsrummen i Norrbergsskolan och byggnaden Lillstugan. Rivning är nu klar och processen för slutbesked pågår.

Skyddsrum inom området

I beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges möjlighet för Vaxholms stad att ersätta de befintliga skyddsrummen på Norrberget med nya.

Vaxholms stad kommer tillsammans med Besqab att uppföra nya skyddsrum i samband med att det nya området byggs.

Parkering, gator och vägar

Under rivnings- och byggtiden ska gator och vägar vara framkomliga i möjligaste mån. Byggtrafik kommer att gå via Kungsgatan – Hamngatan.

Under sommaren 2021 finns parkeringsplatser vid Storstugan tillgängliga till och med vecka 31.

Öppet hus

8 juli 2019 anordnade Vaxholms stad öppet hus i rådhuset. Representanter från Vaxholms stad, exploatören Besqab samt rivningsentreprenören Rivners fanns på plats för att svara på frågor om den nya bebyggelsen samt rivnings- och byggarbetet.


Kontaktinformation

Lina Bergdahl, projektledare exploatering
Telefonnummer: 08-541 709 49

Tom Thorell, byggprojektledare
Telefonnummer: 08-541 708 81

Vid frågor går det även bra att ta kontakt med oss via e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats.
Alternativt via e-post till: exploatering@vaxholm.se