Norrberget

Det nya bostadsområdet vid Norrberget växer nu fram. Utöver bostäder byggs även ett särskilt boende och en ny förskola.

Status

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen. Den 26 juni 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen avslag för samtliga överklaganden. Detaljplanen vann därmed laga kraft.

Vad händer nu?

Vaxholms stad fullföljer överenskommelserna i det köp- och genomförandeavtal som finns med Besqab projekt och fastigheter AB. Enligt avtalet och inför fastighetsbildning behöver marken på Norrberget vara fri från byggnader under hösten 2020.

Rivningen på Norrberget

Rivningen på Norrberget planerades i två etapper. Den första etappen, som genomfördes under 2019 omfattade Norrbergsskolan, exklusive skyddsrum, samt förskolan Lägerhöjden.

Under den första etappen av rivningen inträffade en oljeincident. Gammal olja från byggnadens grundläggning rann ner längs bergssluttningen till strandkanten och ut i Norra Vaxholmsfjärden. Saneringsarbetet är nu slutfört och har godkänts av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Nu planeras för den andra etappen i samråd med Besqab. Denna omfattar rivning av skyddsrummen i Norrbergsskolan och byggnaden Lillstugan. Den nuvarande provtagningsstationen för Corona i Lillstugan avses framgent att flyttas.

Skyddsrum inom området

I beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges möjlighet för Vaxholms stad att ersätta de befintliga skyddsrummen på Norrberget med nya.

Förutsättningarna för rivning av skyddsrummen på Norrberget är att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket den nu har gjort, samt att MSB medger nedsatt skyddsrumsförmåga under en viss period. Processen för att ansöka om nedsatt skyddsrumsförmåga är nu igångsatt.

Vaxholms stad kommer tillsammans med Besqab att uppföra nya skyddsrum i samband med att det nya området byggs.

Parkering, gator och vägar

Under rivnings- och byggtiden ska gator och vägar vara framkomliga i möjligaste mån. Byggtrafik kommer att gå via Kungsgatan – Hamngatan.

Parkeringsplatserna i området är fortsatt öppna under sommaren 2020, men kommer att stängas av längre fram när etapp 2 av rivningen startar under hösten.

Se fler parkeringsmöjligheter på Vaxholms stads parkeringskarta.

Delar av rivningsarbetet kommer att medföra buller, damm och luktspridning under vissa perioder. Entreprenören kommer att vidta fackmässiga åtgärder mot detta. Skyddsrond genomförs kontinuerligt.

Det inhägnade arbetsområdet är inte tillgängligt för allmänheten och kommer att övervakas för att öka säkerheten.

Öppet hus

8 juli 2019 anordnade Vaxholms stad öppet hus i rådhuset. Representanter från Vaxholms stad, exploatören Besqab samt rivningsentreprenören Rivners fanns på plats för att svara på frågor om den nya bebyggelsen samt rivnings- och byggarbetet.

Under hösten 2020 kommer allmänheten och sakägare berörda av planen att ha tillfälle att närmare kunna ställa specifika frågor angående den nya bebyggelsen till kommunen och representant från Besqab.

Kontaktinformation

Göran Persson, projektledare exploatering
Telefonnummer: 08-522 427 85

Tom Thorell, byggprojektledare
Telefonnummer: 08-541 708 81

Det går också bra att skicka e-post till: exploatering@vaxholm.se