Norrberget

Det nya bostadsområdet vid Norrberget växer nu fram. Utöver bostäder planeras även ett särskilt boende och en ny förskola att byggas.

Status

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen. Den 26 juni 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen avslag för samtliga överklaganden. Detaljplanen vann därmed laga kraft.

I enlighet med det köp- och genomförandeavtal Vaxholms stad och Besqab tecknat för Norrberget tillträdde Besqab sin första marketapp den 19 maj 2021. Den första etappen bestod av den västra halvan av detaljplanens planområde. Den andra etappen, bestående av den östra halvan av detaljplanens planområde, överlåts till Besqab i början av september 2022.

Arbetet på Norrberget genomförs etappvis och beräknas stå klart till år 2026.

Ett nytt bostadsområde växer fram

Besqab har nu påbörjat markarbeten för den första etappen av det nya Norrbergsområdet. Vaxholms stad planerar också för att bygga ett särskilt boende och en ny förskola i området. Mer information om de olika projekten finns att ta del av nedan.

Besqab

Besqab kommer att uppföra cirka 230 bostäder i sex kvarter på Norrberget etappvis fram till och med år 2026. Besqab har inlett arbetet med kvarteren i deras första tillträdesetapp i väster och kommer etappvis att arbeta sig österut.

En strandpromenad planeras även att byggas ut i norr mot Vaxholmsfjärden och binda samman Norrbergsgatan i öster och Roddaregatan i väster. Längs strandpromenaden kommer en tillgänglighetsanpassad lekplats att uppföras.

Besqab har påbörjat förberedande markarbeten, vilket omfattar sprängningsarbete, inom sin första tillträdesetapp i väster på Norrberget.

Infarten närmast Norrberget på Roddaregatan är avstängd för fordonstrafik på grund av Besqabs förberedande markarbeten för det kvarter de kallar kvarteret Eken. En gångpassage är fortsatt öppen för fotgängare.

Vaxholms stad

Vaxholms stad planerar att uppföra ett nytt äldreboende och en förskola på Norrberget. Just nu pågår förberedande planerings- och projekteringsarbete men inga arbeten utförs ännu fysiskt på plats.

Pågående arbeten

Nedan listas aktuella arbeten som sker i området.

Sprängarbeten

Besqab genomför sin första sprängningsetapp i den västra delen av Norrberget. Inom området i väster som Besqab kallar kvarteret Eken pågår nu grundläggningsarbete. Besqab har även påbörjat arbetet för gator och ledningar inom området, vilket omfattar sprängningsarbete.

Sprängning på fasta tider

Sprängningar sker på fasta tider under vardagar klockan 10.00, 12.00, 14.00 och 15.00.

Varje sprängtid kommer inte alltid att nyttjas varje dag.

Så går sprängning till

Till varje sprängning borras ett antal hål. I hålen placeras sprängämnen som sammankopplas. För en säker och effektiv sprängning placeras sprängmattor över laddade området. Det görs för att explosionen ska gå ner i berget och att inga stenar ska riskera att flyga iväg i samband med sprängningen.

Vid behov så placeras flaggvakter ut vid sprängningstillfället. Detta för att tillse att obehöriga inte befinner sig inom eller för nära området.

Före sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- – – – – -). Ljudet låter som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan av.

Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_________) som signalerar att sprängningen är över. Efter sprängningen öppnar flaggvakterna området igen. Själva sprängningen tar ungefär 5 minuter.

Nya ledningar för vatten och avlopp

Roslagsvatten kommer att lägga nya ledningar under Hamngatan till kommande bostäder och verksamheter på Norrberget. För att få plats med de nya ledningarna genomförs bergspräckning.

Arbetet kräver att Hamngatan grävs upp mellan Lägergatan och Roddaregatan. Sträckan kommer att ha begränsad framkomlighet och vara avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kan under arbetet fortsatt ta sig fram på den berörda sträckan.

Till en början beräknades arbetet vara klart till årsskiftet 2021/2022 men eftersom förutsättningarna i projektet har förändrats så har tidsplanen blivit förlängd. Avstängningen beräknas nu preliminärt vara kvar fram till sommaren 2022. Läs mer om bakgrunden till förlängningen.

Busslinje 681 har lagt om till annan sträckning. Läs mer om detta under Tillfällig sträckning av busslinje 681.

Tidigare utförda arbeten

Nedan listas arbeten som är avslutade

Eon

Energibolaget Eon utförde grävarbeten för att lägga om ledningar i Roddaregatan. Arbetet pågick från måndag 16 augusti till tisdag 31 augusti 2021. Arbetet krävde att gatans hela bredd grävdes upp. Gatan stängdes av både för biltrafik och gående under byggperioden.

Rivningen på Norrberget

Rivningen på Norrberget planerades i två etapper. Den första etappen, som genomfördes under 2019 omfattade Norrbergsskolan, exklusive skyddsrum, samt förskolan Lägerhöjden.

Under den första etappen av rivningen inträffade en oljeincident. Gammal olja från byggnadens grundläggning rann ner längs bergssluttningen till strandkanten och ut i Norra Vaxholmsfjärden. Saneringsarbetet är slutfört och har godkänts av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Den andra rivningsetappen genomfördes under våren 2021 och omfattade skyddsrummen i Norrbergsskolan och byggnaden Lillstugan.

Bergskrossarbete

För att minska antalet transporter med material till och från området användes under en kortare tid en bergskross. Användandet av en bergskross innebär att man kan ta till vara på de stenblock som sprängarbete på platsen har genererat.

Genom att återanvända stenar som sprängts bort på platsen har cirka sexhundra lastbilstransporter till och från området kunnat undvikas. Transporter som annars hade varit nödvändiga för att flytta bort sten som sedan skulle ersättas med annat fyllnadsmaterial.

Arbetet med bergskrossen pågick mellan den 7-17 december 2021.

Trafik och parkering

Under rivnings- och byggtiden ska gator och vägar vara framkomliga i möjligaste mån. Byggtrafik kommer att gå via Kungsgatan – Hamngatan.

Omledning av trafik på Hamngatan

Hamngatan mellan Lägergatan och Roddaregatan kommer att ha begränsad framkomlighet fram till sommaren 2022 till följd av markarbeten som sker på plats. Biltrafik leds därför om. Följ lokal skyltning på plats. Gående och cyklister kan fortsatt ta sig fram på den berörda sträcka.

Tillfällig sträckning av busslinje 681

Busslinjen 681 som brukar gå via Hamngatan har lagts om till Kungsgatan/Stockholmsvägen (274). Bussen trafikerar numera Vaxholms kyrka, Timmermansvägen, Kronängsvägen, därefter Pålsundsvägen och ordinarie sträckning mot Kulla vägskäl.

Parkering

Tidigare parkeringsplatser på Norrberget är avstängda. I det nya bostadsområdet kommer en ny väg samt torg på området att anläggas med nya parkeringsplatser för allmänheten.

Övrig information

Skyddsrum inom området

På Norrberget, där nybyggnation pågår, fanns tidigare fyra skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har godkänt att dessa skyddsrum tillfälligt tas ur bruk fram till den 1 november 2025. Detta för att möjliggöra genomförandet av detaljplan 410 för Norrberget. Skyddsrummen har rivits med godkänd avvecklingsbesiktning efter rivningen.

Vaxholms stad kommer, tillsammans med Besqab, att uppföra nya skyddsrum i Norrbergsområdet. Beslutet från MSB innebär att man har till och med den 1 november 2025 på sig för att slutföra arbetet.

Skyddsrummen ska utformas i enlighet med lag (2006:545) om skyddsrum, annan erforderlig lagstiftning och i enlighet med direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSBs webbplats Länk till annan webbplats. finner du mer information om skyddsrum och var du finner ett skyddsrum nära dig.

Kontaktinformation

Lina Bergdahl, projektledare exploatering, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 709 49

Tom Thorell, byggprojektledare, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 708 81

Vid frågor går det även bra att ta kontakt med oss via e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats.
Alternativt via e-post till: exploatering@vaxholm.se

Roslagsvatten kontaktas på telefonnummer: 08-540 835 00 Länk till annan webbplats.

Besqab kontaktas via e-post: tyckomnorrberget@besqab.se