Resarö mitt

På centrala Resarö planeras för nya bostäder och förbättrad trafiksituation. Bland annat ska gång- och cykelväg byggas ut längs hela Överbyvägen med hänsyn till trafiksäkerhet och barns skolvägar. Detaljplanen medger även utbyggnad av skolan vid framtida behov.

Projektets bakgrund

Här får du information om detaljplanens ursprung och planprocessen fram till antagen plan.

Trafikinfrastruktur

Här får du information om planerade förändringar i trafikinfrastrukturen.

Fastighetsbildning och markanvisning

Här får du information om stadens utveckling av kommunal mark inom Resarö mitt.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: exploatering@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl