Fastighetsbildning och markanvisning

För att möjliggöra detaljplanens genomförande krävs fastighetsbildning och kommunen planerar för flera markanvisningar för bostadsändamål.

Flera fastigheter utmed Överbyvägen berörs av markinlösen för att möjliggöra allmän gata och utbyggnad av gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen.

Ändamålsenliga skolfastigheter för Resarö skola och förskolan öster om Resarövägen ska bildas genom fastighetsreglering.

För området norr om Resarö skola (del av Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby 4:594 och Ytterby 4:601 bildar en fastighet) planerar staden att gå ut med en markanvisningstävling för bostäder. Även för området norr om Lillvägen (Ytterby 4:767 samt 4:181) planerar staden en markanvisning för bostadsändamål.

Kartbild som visar de fastighetsbildningar som planeras

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: exploatering@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl