Projektets bakgrund

Planen grundas på ett program för Norra Resarö från 2002 samt en fördjupad studie om bebyggelsekaraktärer för norra Resarö från 2003.

2004 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunens folkvalda att upprätta detaljplan för Resarö mitt och Överbyvägen.

2006 hölls ett tidigt samråd med en bebyggelseskiss som grund och 2009 var ett planförslag på formellt samråd. Ett bearbetat planförslag var på utställning 2014.

Efter ytterligare bearbetning var planen var utställd en andra gång, 2017.

2018 återremitterade Kommunfullmäktige antagandet av planen med förslag att utreda fördelar med att dela upp planen i två delar, men planen antas i sin helhet 2019.

2020 upphäver Mark- och miljödomstolen antagandebeslutet, då de ansåg att planen inte tagit skälig hänsyn till befintliga fastighetsförhållanden med mera. Planen justeras gällande de aktuella detaljerna och berörda ges tillfälle att yttra sig.

Detaljplanen antogs återigen av Kommunfullmäktige den 16 november 2020.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagande i dom den 12 mars 2021.

Planen vann laga kraft den 6 april 2021.

Detaljplanens innehåll

Mer information om detaljplanens innehåll och bestämmelser finns att ta del av på webbplatsen.

Här hittar du information om gällande detaljplan Dp 382

Kartbild över detaljplanens område

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: exploatering@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl