Trafikinfrastruktur

För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet kommer trafikinfrastrukturen inom Resarö mitt byggas om enligt detaljplan antagen 2021.

Staden samverkar med Trafikverket om utbyggnad av korsning för Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen med uppstartsmöte i januari 2022. Trafikverket är väghållare för Resarövägen och Ytterbyvägen.

Staden kommer att bygga ut befintlig gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen. Den beräknas vara klar slutet av 2023.

Nya lägen för busshållplatser kommer att samrådas med Trafikförvaltningen.

Utbyggnad av all trafikinfrastruktur beräknas vara klar under 2025.

Kartbild med markerade gator, gång- och cykelvägar, busshållplatser, parkeringsplatser och avlämningsplatser

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: exploatering@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl