Planering och renovering av Vaxholms kajer

Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har uppnått sin förväntade livslängd. Arbete pågår för att planera den omfattande renovering som behöver göras de kommande åren.

Kajerna i Vaxholm har byggts ut i två etapper. Den första delen stod klar 1936. Den nuvarande utformningen av kajen byggdes i slutet av 60-talet och invigdes 1969. Den förväntade livslängden på utbyggnaden från 1969 var 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och ligger till grund för fortsatt projektering och renovering.

Pågående arbeten

  • Just nu sker inga arbeten på plats
  • Analys och slutsatser från genomförda markundersökningar är under arbete
  • Projektering och planering inför fortsatt arbete pågår

Drift- och underhållsnyheter publiceras på webbplatsens startsida. Där hittar du mer information om aktuella händelser.

Restriktioner

Vaxholms stad har infört försiktighetsåtgärder och förbjudit fordonstrafik på kajen för att inte riskera att den rasar.

En säkerhetszon, i form av en gul linje, har målats längst ut på kajen och skyltar kommer att sättas upp för att tydliggöra de nya restriktionerna för lastfordon.

Färdiga arbeten

  • Renoveringen av kajen vid Cronhamnsplan blev färdig våren 2020
  • Markundersökningar skedde under november - december 2020
  • Ansökan om statligt stöd, stadsmiljöavtal, har lämnats in i februari 2021

Anslagstavlor på kajen

Inglasade anslagstavlor sätts upp på kajen där Vaxholms stad kontinuerligt kommer att informera om projektet och aktuella händelser.

Några av anslagstavlorna kommer att användas av Hembygdsföreningen i Vaxholm. Med hjälp av historiska bilder och intressant fakta får vi beskrivet hur området har utvecklats över tid.

Hur kan jag vara med och påverka?

Under hösten och vintern 2020 har studiebesök genomförts på kajen. I samband med dessa har det varit möjligt att inkomma med förslag och idéer om hur kajen och omkringliggande områden kan utvecklas. Nya tillfällen att inkomma med tankar och förslag kommer att erbjudas under projektets gång.

Närmast sker detta under våren 2021 då en första omgång skisser över möjlig utveckling av kajen tas fram. Skisserna presenteras för allmänheten och möjlighet för dialog kring skisserna planeras. Mer information kommer när skisserna är klara.

Tidigare publicerade nyheter om projektet

Nedan hittar du artiklar som har publicerats om projektet:

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: tekniska@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall