Planering och renovering av Vaxholms kajer

Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har uppnått sin förväntade livslängd. Arbete pågår för att planera den omfattande renovering som behöver göras de kommande åren.

Kajerna i Vaxholm har byggts ut i två etapper. Den första delen stod klar 1936. Den nuvarande utformningen av kajen byggdes i slutet av 60-talet och invigdes 1969. Den förväntade livslängden på utbyggnaden från 1969 var 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och ligger till grund för fortsatt projektering och renovering.

I samband med renoveringen kommer eventuella ombyggnationer att ske inom nu gällande detaljplan. Det innebär att endast förändringar som är förenliga med detaljplanens bestämmelser kommer att genomföras. 

Tidplan för projektet

Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Det första spadtaget tas i slutet av 2021.

 • Första etappen innefattar området Östehamnen. Från Cronhamnsplan fram till hotellhörnan. Den här delen av projektet planeras vara klar 2023.
 • Andra etappen börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etappen planeras att vara klar under 2024.
 • Den tredje och sista etappen är Söderhamnen. Invigning av det nya kajområdet planeras kunna ske 2026.

Pågående arbeten

 • Statlig medfinansiering har beviljats den 3 juni. Arbete med att anpassa projektet till den nya ekonomiska ramen påbörjas nu.
 • Projektering och planering inför fortsatt arbete pågår
 • Analys och slutsatser från genomförda markundersökningar är under arbete

Drift- och underhållsnyheter publiceras på webbplatsens startsida. Där hittar du mer information om aktuella händelser.

Restriktioner

Vaxholms stad har infört försiktighetsåtgärder och förbjudit fordonstrafik på kajen för att inte riskera att den rasar.

En säkerhetszon, i form av en gul linje, har målats längst ut på kajen och skyltar kommer att sättas upp för att tydliggöra de nya restriktionerna för lastfordon.

Färdiga arbeten

 • Renoveringen av kajen vid Cronhamnsplan blev färdig våren 2020
 • Markundersökningar skedde under november - december 2020
 • Ansökan om statligt stöd, stadsmiljöavtal, har lämnats in i februari 2021
 • Sedimentprovtagning skedde under maj 2021
 • Målning av linjer på kajen som del av utställning - maj 2021
 • Programförslag för de framtida kajerna har antagits av Kommunstyrelsen i juni 2021
 • Miljöteknisk markundersökning - juni 2021

Hur kan jag vara med och påverka?

Under hösten och vintern 2020 genomfördes studiebesök på kajen. I samband med dessa var det möjligt att inkomma med förslag och idéer om hur kajen och omkringliggande områden kan utvecklas.

Programförslag framtaget - välkommen med dina synpunkter

Nästa steg i dialogarbetet kring vår nya kaj är nu igång. I början av sommaren togs en första omgång skisser över möjlig utveckling av kajen fram. De har presenterats i form av ett programförslag. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget som underlag för fortsatt arbete. Programförslaget visar vilken inriktning man tänker sig för projektet. Det finns möjlighet för justeringar av exempelvis tekniska skäl, anpassningar till regler och lagar eller till följd av synpunkter som kommer in.

Programförslaget finns att ta del av i inforutan längst ner på denna sida. Du är välkommen att inkomma med dina tankar om förslaget och kajens utveckling. Vi tar emot synpunkter per e-post till tekniska@vaxholm.se eller via e-tjänsten "Skriv till oss Länk till annan webbplats.". Märk gärna ditt meddelande med "Programförslag kajen".

Dokumentära filmer om kajenprojektet

Som en del av kommunikationen kring hur Vaxholms stad jobbar med renoveringen av kajerna kommer ett antal dokumentära filmer att produceras.

Den första filmen beskriver arbetet med utställningen över historiska linjer på kajen. I den andra filmen får vi ta del av företagare från Destination Vaxholms syn på kajen och dess betydelse.

Fler filmer är under produktion och kommer att publiceras längre fram. De färdiga filmerna kan du se nedan:

Anslagstavlor på kajen

Inglasade anslagstavlor har ställs upp på kajen där Vaxholms stad kontinuerligt kommer att informera om projektet och aktuella händelser.

Några av anslagstavlorna kommer att användas av Hembygdsföreningen i Vaxholm. Med hjälp av historiska bilder och intressant fakta får vi beskrivet hur området har utvecklats över tid.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: tekniska@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall