Bakgrund och planering framåt

Bakgrund

Kajerna i Vaxholm har byggts ut i två etapper. Den första delen stod klar 1936. Den nuvarande utformningen av kajen byggdes i slutet av 60-talet och invigdes 1969. Den förväntade livslängden på utbyggnaden från 1969 var 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och ligger till grund för fortsatt projektering och renovering.

I samband med renoveringen kommer eventuella ombyggnationer att ske inom nu gällande detaljplan. Det innebär att endast förändringar som är förenliga med detaljplanens bestämmelser kommer att genomföras. 

Varför måste kajen renoveras?

I filmen nedan berättar projektledaren för kajenprojektet om bakgrund, slutsatser från utredningar samt beskriver både akuta och kommande behov.

Så kommer det att se ut

I filmen nedan berättar planarkitekt Anna Rhedin hur kajen kommer att se ut när den är klar och hur man resonerat kring utformningen.

Tidplan för projektet

Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Det första spadtaget togs i slutet av 2021.

  • Första etappen börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid den tidigare busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etappen planeras att vara klar under 2023.
  • Andra etappen innefattar området Österhamnen. Från Cronhamnsplan fram till hotellhörnan. Den här delen av projektet planeras vara klar 2024.
  • Den tredje och sista etappen är Söderhamnen. Invigning av det nya kajområdet planeras kunna ske 2026.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall