Dialog och synpunkter

Här kan du läsa om dialogtillfällen som genomförts av Vaxholms stad under projektets förberedande fas.

Att bjuda in till dialog och välkomna synpunkter har varit en viktig del av förankringsarbetet för kajenprojektet. Dialogerna förväntas leda till ett förankrat och lyckat projekt där medborgare och andra intressenter känner sig informerade och delaktiga i processen.

Planeringsfasen är nu avslutad och projektet övergår till att arbeta med att genomföra renovering och utveckling av kajenområdet i enlighet med politiskt fattade beslut.

Har du frågor eller funderingar kring det pågående arbetet är du välkommen att ta kontakt med oss. Använd e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats. eller skicka ett mejl till kajen@vaxholm.se

Tidigare dialogtillfällen

Bänkar och belysning

Provexemplar av tre olika sittbänkar och tre olika belysningsarmaturer ställdes ut på kajen i Söderhamnen under våren och sommaren 2022. Medborgare och besökande till kajen uppmanades att inkomma med sina synpunkter om de föreslagna produkterna så att eventuella justeringar kunde göras i god tid.

Samråd inför ansökan om tillstånd för avvattning av avfall

Inför ansökan om tillstånd för avvattning av blöta massor i samband med kajrenoveringen bjöd Vaxholms stad in till samråd. Samrådsperioden pågick mellan den 13 april – 4 maj 2022.

Ansökan om bygglov

En frivillig ansökan om bygglov för renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer lämnades in i början av 2022. Kungörelse om inlämnat bygglov, och information om möjligheten att inkomma med yttranden under perioden 7-21 mars 2022, publicerades på stadens officiella anslagstavla, i receptionen på kommunhuset, i dagspressen samt på denna sida.

Vattenverksamhet

Renoveringen av kajerna kommer till stora delar att ske från vattnet. När man jobbar i vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. I arbetet med att ta fram stadens ansökan för detta bjöds allmänhet, särskilt berörda och myndigheter in till samråd i november 2021.

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram som visar vilken inriktning man tänker sig för projektet är framtaget. Under framtagandet fanns det möjlighet för den som ville att inkomma med synpunkter. Därefter har programmet bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, politiker, antikvarisk kompetens med flera. Det uppdaterade gestaltningsprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige i december 2021. Programmet kommer användas som underlag för fortsatt planering av kajenprojektet.

Dialoger

Under hösten 2020 bjöds alla som har verksamheter vid och i anslutning till kajen samt föreningen Företagarna i Vaxholm in för att lämna synpunkter. Representanter i kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR) bjöds också in för att lämna synpunkter. Förskolebarn fick möjlighet att besöka kajen, prata om projektet och lämna synpunkter. Under sommaren 2021 gjordes intervjuer på plats runt om i kommunen.

Vaxholms kajer och näringslivet

Vad har kajen för betydelse för Vaxholms näringsliv? Den frågan ställdes till företagare inom Destination Vaxholm sommaren 2021. I filmen som du kan se nedan får du ta del av några av våra lokala företagares tankar och idéer kring kajen och dess framtid.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall