Hur kan jag vara med och påverka?

Under projektets gång kommer det att finnas tillfällen där Vaxholms stad särskilt bjuder in till dialog. Däremellan är du alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har tankar eller funderingar kring projektet.

Använd e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats. eller skicka ett mejl till kajen@vaxholm.se

Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för avvattning av avfall

Inför ansökan om tillstånd för avvattning av blöta massor i samband med kajrenoveringen bjuder Vaxholms stad in till samråd. På sidan Övrig information och dokumentation kan du ta del av samrådshandlingarna.

Samrådsperioden pågår mellan den 13 april – 4 maj 2022. Synpunkter och information inför den planerade verksamheten ska vara Vaxholms stad tillhanda senast 4 maj 2022 per e-post till: kajen@vaxholm.se eller via post till:

Maria Carlsson
Tekniska enheten
Vaxholms stad
185 83 Vaxholm

Märk med ”Samrådssynpunkter avvattning massor Västerhamn”.

Tyck till om bänkar och belysning

Tre olika sittbänkar och tre olika belysningsarmaturer står utställda på kajen i Söderhamnen. Produkterna är med som förslag i gestaltningsprogrammet. Vad tycker du om förslagen? Välkommen med dina synpunkter!

Läs mer om utställningen

Läs mer om gestaltningsprogrammet

Tidigare dialogtillfällen

Ansökan om bygglov

En frivillig ansökan om bygglov för renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer lämnades in i början av 2022. Kungörelse om inlämnat bygglov, och information om möjligheten att inkomma med yttranden under perioden 7-21 mars 2022, publicerades på stadens officiella anslagstavla, i receptionen på kommunhuset, i dagspressen samt på denna sida.

Vattenverksamhet

Renoveringen av kajerna kommer till stora delar att ske från vattnet. När man jobbar i vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. I arbetet med att ta fram stadens ansökan för detta bjöds allmänhet, särskilt berörda och myndigheter in till samråd i november 2021.

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram som visar vilken inriktning man tänker sig för projektet är framtaget. Under framtagandet fanns det möjlighet för den som ville att inkomma med synpunkter. Därefter har programmet bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, politiker, antikvarisk kompetens med flera. Det uppdaterade gestaltningsprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige i december 2021. Programmet kommer användas som underlag för fortsatt planering av kajenprojektet.

Dialoger

Under hösten 2020 bjöds alla som har verksamheter vid och i anslutning till kajen samt föreningen Företagarna i Vaxholm in för att lämna synpunkter. Representanter i kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR) bjöds också in för att lämna synpunkter. Förskolebarn fick möjlighet att besöka kajen, prata om projektet och lämna synpunkter. Under sommaren 2021 gjordes intervjuer på plats runt om i kommunen.

Vaxholms kajer och näringslivet

Vad har kajen för betydelse för Vaxholms näringsliv? Den frågan ställdes till företagare inom Destination Vaxholm sommaren 2021. I filmen som du kan se nedan får du ta del av några av våra lokala företagares tankar och idéer kring kajen och dess framtid.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall