Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden informerar

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för flyttbar flytbrygga (hamn för fritidsbåtar)
med placering i Österhamnen, vid Strandgatan, har inkommit till Stadsbyggnadsnämnden.
Ärendets diarienummer är BYGG.2022.422.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas tillfälle att inkomma
med synpunkter innan beslut tas i ärendet.

Kontaktinformation

Synpunkter lämnas skriftligen senast 2022-10-12 till bygglov@vaxholm.se eller Vaxholms stad, Bygglovsenheten, 185 83 Vaxholm.

På yttrandet uppges ert namn, adress, fastighetsbeteckning och ärendets diarienummer.