Pågående arbeten och händelser

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i kajenområdet. Anpassningar och förändringar som påverkar boende och besökande redovisas också.

Aktuellt just nu

 • Åtgärder för att hantera den akuta avstäningen i kajenområdet pågår. Läs mer under Förändringar i området.
 • Statlig medfinansiering har beviljats den 3 juni. Arbete med att anpassa projektet till den nya ekonomiska ramen pågår.
 • Projektering och planering inför fortsatt arbete pågår
 • Analys och slutsatser från genomförda markundersökningar är under arbete

Drift- och underhållsnyheter publiceras på webbplatsens startsida. Där hittar du mer information om aktuella händelser.

Förändringar i området

Akuta avstängningar och åtgärder

Från den 2 november införs omfattande avstängningar från Västerhamnen och bort till busshållpaltserna vid Söderhamnen. Detta görs efter att ett flertal större hål har upptäckts i gatan. Vid närmare undersökningar har det visat sig att marken är kraftigt underminerad.

Just nu undersöks omfattningen av skadorna och vilka åtgärder och avstängningar som kommer att behövas framöver. Vaxholms stad uppdaterar informationen löpande.

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se

Avspärrningar, restriktioner och åtgärder

 • Avspärrningar för fordonstrafik kommer att sättas upp från gästhamnen fram till busshållplatserna vid Söderhamnen.
 • Busstrafiken leds om så att bussarna vänder vid färjeläget vid Rindöfärjan. Parkeringsplatserna vid färjeläget har därför behövts stängas av och kommer att vara avstängda tills vidare.
 • Leveranser till Söderhamnsplan kan ske via Hamngatan. Vid behov är det möjligt att köra fram till busshållplatserna på Söderhamnsplan och vända tillbaka mot rondellen.
 • Gångtrafik är fortsatt tillåten längs med hela området.
 • Fordonstrafik i de centrala delarna av Vaxholm kommer att ledas om i en enkelriktad slinga. följ lokal skyltning på platsen.
 • Grusparkeringen vid Västerhamnen (gamla Shelltomten) kommer att stängas av. Genomfart till parkeringsgaraget kommer att ordnas där in- och utfart tillåts för boende i området. Övriga parkeringar i området är avstängda tills vidare.
 • Parkeringsplatser flyttade i centrala Vaxholm - följ länk till sida med mer information Länk till annan webbplats.

Kartbild över område som påverkas av avstängningar samt enkelriktad trafikslinga

Tidigare införda restriktioner och åtgärder

 • Fordonstrafik är förbjuden på kajen. Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte riskera att delar av kajen rasar.
 • En säkerhetszon, i form av en gul linje, har målats längst ut på kajen.
 • Skyltar på plats informerar om de nya restriktionerna för lastfordon.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall