Avlopp

Det finns två typer av avlopp: kommunalt och enskilt. Många hus i skärgården har inte möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppet. Dessa hushåll har istället ett eget avlopp, ett så kallat enskilt avlopp. Vaxholms kommunala avloppsvatten renas av Roslagsvatten AB.

Att rena avloppsvatten från kväve, fosfor, organiska föroreningar och miljögifter är en av vår tids viktigaste uppgifter. Kraven på reningsverken ökar allteftersom belastningen på recipienterna (vattendrag, hav och sjö) av näringsämnen och föroreningar ökar.

Eget avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Några vanliga tekniska lösningar för enskilt avlopp är:

  • slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd
  • sluten tank
  • minireningsverk

Vilken teknik som är lämpligast varierar utifrån platsens förutsättningar.

Tillstånd för enskilt avlopp

Innan du anlägger eller gör ändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRM). Ansök gärna via e-tjänsten som du hittar på Täby kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Observera att du inte får anlägga din avloppsanläggning innan du beviljats tillstånd.

När du har fått tillstånd för avloppsanläggningen och den är färdiganlagd ska du slutrapportera den till SRMH genom att fylla i ett utförandeintyg och bifoga fotografier från anläggandet. Blanketten ”Utförandeintyg” hittar du sist i ditt tillståndsbeslut.

Vattenprov

Vid ansökan om enskilt avlopp behöver en analys av kloridhalten i din egen bergborrade dricksvattenbrunn samt från minst två av de närmsta brunnarna på grannfastigheter göras.

Här finns ett informationsblad om var du kan hämta provtagningsflaskor och lämna in vattenprover Pdf, 321.6 kB. via kommunens avtal.

Du kan även välja annat ackrediterat laboratorium för kloridanalys.

Tillsyn av enskilda avlopp

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) utför tillsyn av avloppsanläggningar för att se till att dåliga avlopp åtgärdas. Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas.

Beroende på vad avloppsanläggning belastas av, utformning och reningskapacitet utför SRMH tillsyn på avloppsanläggningen vart 5 eller vart 10 år.

Minireningsverk - driftkontroll och service

Förutom regelbunden avloppstillsyn utför SRMH även planerad tillsyn över tekniskt avancerade avloppsanläggningar som minireningsverk.

Tillsynen av minireningsverken syftar till att bibehålla en långsiktigt god avloppsrening genom att kontrollera att skötsel och underhåll utförs på ett korrekt sätt.

Minst en gång per år skall ett minireningsverk genomgå service och kontroll av sakkunnig. Lämpligen sker detta genom serviceavtal med leverantör eller annan sakkunnig.

Egenkontroll för minireningsverk

Utöver det årliga servicebesöket behöver fastighetsägaren ha en egenkontroll och föra journal över driften (bl. a. slamsugning, kemikaliepåfyllning, reparation och ev. driftsproblem).

Kopia av serviceprotokoll och egenkontroll ska vart tredje år (eller enligt SRMH:s anvisning i det enskilda fallet) skickas till SRMH.

Här finns en blankett för egenkontroll minireingsverk (pdf) Pdf, 327.6 kB.

Kommunalt avlopp

Roslagsvatten ansvarar för rening av det kommunala avloppsvattnet i Vaxholms stad.

Att vara ansluten till det kommunala avloppsnätet innebär att fastighetens avloppsrör är anslutna till VA-verkets nät av avloppsledningar. Spillvattnet förs via ledningar till ett kommunalt reningsverk. För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en VA-anmälan skickas in till Roslagsvatten. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, till exempel byggvatten och vid vissa förändringar på fastighet som redan är ansluten.

Roslagsvatten ansvarar för fem reningsverk i Vaxholm:

  • Blynäs
  • Karlsudd
  • Kullön
  • Byviken
  • Rindö hamn

Till dessa anläggningar är cirka 10 000 personer anslutna. En del av Resarö är ansluten till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun.

För frågor om det kommunala vattnet vänligen kontakta Roslagsvatten. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har det övergipande tillsynsansvaret för det kommunala vattnet.

Kontaktinformation

Roslagsvatten
Telefonnummer: 08-540 835 00
E-post: vaxholm-va@roslagsvatten.se

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se