Eget avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Några vanliga tekniska lösningar flör enskilt avlopp är:

  • slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd
  • sluten tank
  • minireningsverk.

Vilken teknik som är lämpligast varierar utifrån platsens förutsättningar.

Tillstånd för enskilt avlopp

Innan du anlägger eller gör ändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRM). Ansök gärna via e-tjänsten som du hittar på Täby kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Observera att du inte får anlägga din avloppsanläggning innan du beviljats tillstånd.

När du har fått tillstånd för avloppsanläggningen och den är färdiganlagd ska du slutrapportera den till SRMH genom att fylla i ett utförandeintyg och bifoga fotografier från anläggandet. Blanketten ”Utförandeintyg” hittar du sist i ditt tillståndsbeslut.

Vattenprov

Vid ansökan om enskilt avlopp behöver en analys av kloridhalten i din egen bergborrade dricksvattenbrunn samt från minst två av de närmsta brunnarna på grannfastigheter göras.

Här finns ett informationsblad om var du kan hämta provtagningsflaskor och lämna in vattenprover Pdf, 321.6 kB. via kommunens avtal

Du kan även välja annat ackrediterat laboratorium för kloridanalys.

Avloppsguiden

På avloppsguiden kan du lära dig mer om hur enskilda avlopp anläggs och fungerar och hur du ska sköta dem.

Här hittar du avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten

Myndigheten vägleder om enskilda avlopp.

Här finns Havs- och vattenmyndighetens information till fastighetsägare om små avlopp. Länk till annan webbplats.

Tillsyn av enskilda avlopp

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) utför tillsyn av avloppsanläggningar för att se till att dåliga avlopp åtgärdas. Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas.

Beroende på vad avloppsanläggning belastas av, utformning och reningskapacitet utför SRMH tillsyn på avloppsanläggningen vart 5 eller vart 10 år.

Minireningsverk - driftkontroll

Förutom regelbunden avloppstillsyn utför SRMH även planerad tillsyn över tekniskt avancerade avloppsanläggningar som minireningsverk.

Tillsynen av minireningsverken syftar till att bibehålla en långsiktigt god avloppsrening genom att kontrollera att skötsel och underhåll utförs på ett korrekt sätt.

Service av minireningsverk

Minst en gång per år skall ett minireningsverk genomgå service och kontroll av sakkunnig. Lämpligen sker detta genom serviceavtal med leverantör eller annan sakkunnig.

Egenkontroll för minireningsverk

Utöver det årliga servicebesöket behöver fastighetsägaren ha en egenkontroll och föra journal över driften (bl. a. slamsugning, kemikaliepåfyllning, reparation och ev. driftsproblem).

Kopia av serviceprotokoll och egenkontroll ska vart tredje år (eller enligt SRMH:s anvisning i det enskilda fallet) skickas till SRMH.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00.