Grundvatten

Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp. Vattnet avdunstar till atmosfären och faller senare ned som regn eller snö. En del avdunstar igen medan resten rör sig genom mark, sjöar och vattendrag till havet.

Grundvatten finns i marken, i vattenfyllda porer i jorden och sprickor i berggrunden. Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörd och infiltration. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt mellan olika år. Grundvattenbildning beror på nederbörd som faller framförallt under årstider utan grönska. Under sommarhalvåret tas den mesta nederbörden upp av växtligheten och grundvattenmagasinen får ingen påfyllning.

I Sverige har vi normalt en god tillgång på bra grundvatten och därmed en god dricksvattenkvalitet. Vatten är en mycket viktig gemensam resurs som vi måste hushålla med.

I EU:s ramdirektiv för vatten finns också ett regelverk för att bevara eller förbättra kvalitén på alla vattenförekomster, även grundvatten.

Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som är expertmyndighet för grundvatten.

Mer information

Vill du veta dagsläget om grundvattnet i ditt område kan du besöka Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats.