Grundvatten

Tillgången till grundvatten är begränsad, särskilt i skärgården och där grundvattenmagasinen är små. Om uttaget av vatten är större än det grundvatten som bildas från snö och regn under vinterhalvåret, finns risk att brunnen sinar. Då kan också saltvatten tränga in och förstöra dricksvattnet på lång sikt. Sommarregnen fångas upp av växtlighet och bidrar inte till grundvattnet.

Grundvatten finns i marken, i vattenfyllda porer i jorden och sprickor i berggrunden. Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörd och infiltration. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt mellan olika år. Grundvattenbildning beror på nederbörd som faller framförallt under årstider utan grönska. Under sommarhalvåret tas den mesta nederbörden upp av växtligheten och grundvattenmagasinen får ingen påfyllning.

I Sverige har vi normalt en god tillgång på bra grundvatten och därmed en god dricksvattenkvalitet. Vatten är en mycket viktig gemensam resurs som vi måste hushålla med.

I EU:s ramdirektiv för vatten finns också ett regelverk för att bevara eller förbättra kvalitén på alla vattenförekomster, även grundvatten.

Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som är expertmyndighet för grundvatten.

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken. Det är en blandning av regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten.

Dagvatten kan komma från hustak, vägar och parkeringar. Det samlas upp i ledningar eller diken och leder ut det i vattendrag och sjöar.

Dagvatten innehåller i många fall föroreningar och måste därför renas innan det når känsliga miljöer.

Vaxholms stads dagvattenstrategi (pdf) Pdf, 22.2 MB. antogs i kommunfullmäktige 2019-09-23 § 47 Reviderad dagvattenstrategi 2019.