Margretelunds reningsverk

Nu pågår projektet för Vaxholms framtida avloppsrening som sker i samarbete med Österåkers kommun.

Bakgrund

Både Vaxholm och Österåker har tidigare undersökt möjligheten att ansluta till Käppala reningsverk. Efter många diskussioner och utredningar övervägde fördelarna med att de två kommunerna istället går ihop och bygger ett eget nytt och modernt reningsverk i Margretelund. Att man landade i denna lösning grundar sig bland annat på miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.

Status

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska bilda ett samägt bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya reningsverket.

Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026.

Blynäsvikens reningsverk, som idag står för huvuddelen av Vaxholms avloppsrening, kommer framöver att stängas. Ledningar kommer att byggas som ansluter Vaxholms avloppssystem till Margretelund. Nya pumpstationer ska ersätta de mindre reningsverk som finns idag.

Det nya reningsverket kommer att ha en högre kapacitet än vad de båda kommunerna haft tidigare och byggs enligt dagens strängare miljökrav/regler kring avloppsrening. Detta möjliggör också att fler med enskilda avlopp kommer att kunna ansluta sig till det nya systemet. 

Det renade vattnet kommer att släppas tillbaka i havet längre ut från land vilket är bättre ur miljösynpunkt och ger en bättre miljö till exempel i norra Vaxholmsfjärden där en stor del av det renade avloppsvattnet släpps ut idag.