VA-plan och Vattentjänstplan

Vaxholms stad kommer under 2023/2024 ta fram en vattentjänstplan som ersätter den befintliga VA-planen.

Aktuellt

På grund av förändrad lagstiftning ska kommunen uppdatera det som idag är en VA-plan till en Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla den långsiktiga planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp, ska tillgodoses.

Arbetet arbete kommer att pågå från våren 2023– till våren 2024. Under framtagandet av Vattentjänstplanen kommer den att ställas ut på samråd och efter det granskning.

Bakgrund

I och med att förändringar av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) trädde i kraft 1 januari 2023 ställs nya krav på kommunerna. Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Vattentjänstplanen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Likt kommunens gällande VA-plan kommer den nya vattentjänstplanen tas fram av Vaxholms stad i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Roslagsvatten AB.

VA-planen för Vaxholms stad 2020-2024 antogs av kommunfullmäktige 2020-06-15.

VA-policyn är ett förarbete till planen och antogs 2011-06-20.