VA-plan och Vattentjänstplan

Vaxholms stad kommer under 2023/2024 ta fram en vattentjänstplan som ersätter den befintliga VA-planen.

Aktuellt : samråd 18 oktober – 29 november 2023

Samrådstiden pågår 18 oktober till och med 29 november 2023. Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och ska ha kommit planenheten tillhanda senast den 29 november 2023.

Via e-post: plan@vaxholm.se
Via post: Plan- och exploateringsenheten, Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm

Samrådshandlingarnahittar du nedan under ”Mer information”, liksom gällande VA-plan om du vill jämföra. Samrådshandlingarna kommer också att finnas tillgängliga i kommunhuset under samrådsperioden: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm.

Vid önskemål berättar vi gärna mer om remissens innehåll. Antingen vid möte i respektive verksamhet, via telefon eller e-post. Kontakta ansvariga handläggare, kontaktinformation finns nedan.

Samrådet vänder sig i första hand till de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen. Efter samrådet hanteras inkomna synpunkter och ett bearbetat förslag ställs ut för granskning. Slutligen presenteras planförslaget för kommunens politiker för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Bakgrund

I och med att förändringar av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) trädde i kraft 1 januari 2023 ställs nya krav på kommunerna. Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Vattentjänstplanen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Likt kommunens gällande VA-plan kommer den nya vattentjänstplanen tas fram av Vaxholms stad i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Roslagsvatten AB.

Arbetet arbete kommer att pågå från våren 2023– till våren 2024. Under framtagandet av Vattentjänstplanen kommer den att ställas ut på samråd och efter det granskning.

VA-planen för Vaxholms stad 2020-2024 antogs av kommunfullmäktige 2020-06-15.

VA-policyn är ett förarbete till planen och antogs 2011-06-20.

Kontaktinformation

Ansvariga handläggare för vattentjänstplanen

Matilda Karlström
E-post: matilda.karlstrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08 - 541 708 00

Johan Aarflot
E-post: johan.aarflot@vaxholm.se
Telefonnummer: 08 - 541 708 00