Vaxholm 2040

Vaxholms stad har inlett ett arbete med att ange inriktningen för hur vi ska prioritera våra resurser och utveckla vår fysiska miljö i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Arbetet ska leda fram till Vaxholms stads nya översiktsplan Vaxholm 2040 och en hållbarhetsstrategi.

Bilden visar symbolen för Vaxholm 2040.

Vaxholmare tyckte till om framtidens Vaxholm

Under våren har boende och verksamma i Vaxholm haft möjlighet att ge sin syn på Vaxholm idag och hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Drygt 1 000 personer har svarat på den webbenkät som funnits här på stadens webbplats och cirka 50 personer deltog i det dialogmöte som hölls i Kronängsskolan 10 juni. Stort tack till alla er som bidragit med synpunkter och stort engagemang!

Utställning i rådhuset

Synpunkterna från dialogmötet och webbenkäten har sammanställts och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med Vaxholms nya översiktsplan.

Svaren presenterades i en utställning på rådhuset 16, 24 och 31 oktober 2019. Om du inte hade möjlighet att se utställningen i rådhuset kan du även se sammanställningarna här:

Vad händer nu?

Under vintern analyseras alla synpunkter som kommit in under de olika aktiviteterna, för att kunna användas i det fortsatta arbetet med både översiktsplanen och hållbarhetsstrategin.

Förslaget till en färdig översiktsplanen planeras att ställas ut på samråd sommaren 2020, där allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Planen brukar bestå av text, bilder och kartor. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning. Arbetet med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040 omfattar hela kommunen.

Vad är en hållbarhetsstrategi?

Syftet med Vaxholms stads hållbarhetsstrategi 2021–2030 är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar utvecklig.

Ambitionen är att strategin skall landa i ett antal fokusområden inom ramen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med ett antal strategiska riktningar. Strategin skall utgå ifrån Vaxholms lokala förutsättningar, medborgarnas prioriteringar samt utgå från lagar, mål och riktlinjer som finns på lokal, regional, nationell och global nivå. En viktig utgångspunkt är FN’s Globala hållbarhetsmål för hållbar utveckling - Agenda 2030, men även de svenska miljömålen och de åtta folkhälsopolitiska målområdena.

Hållbarhetsarbetet är långsiktigt och ska bedrivas i hela det geografiska området i Vaxholms stad. Strategin ska omfatta hela kommunen och alla medarbetare och skall beslutas av kommunfullmäktige.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta planenheten via Vaxholms stads växel eller via e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se

Det går också bra att kontakta våra projektledare.

Projektledare översiktsplanen
Matilda Karlström, översiktsplanerare
Telefonnummer: 08-541 708 83
E-post: matilda.karlstrom@vaxholm.se

Projektledare hållbarhetsstrategin
Madeleine Larsson, hållbarhetschef 
Telefonnummer: 08-522 426 42
E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se