Bakgrund - vad har hänt hittills?

Här hittar du information om vad som hänt tidigare i ärendet.

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Under 2019 genomfördes en tidig dialog om kommunens utveckling ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040, läs mer om det under Vaxholm 2040.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Planen brukar bestå av text, bilder och kartor. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning. Arbetet med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040 omfattar hela kommunen.

Om du vill ta del av kommunens gällande överiktsplan se sidan översiktsplan.

Vaxholmare tyckte till om framtidens Vaxholm

Under våren och sommaren 2019 hade boende och verksamma i Vaxholm haft möjlighet att ge sin syn på Vaxholm idag och hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Drygt 1 000 personer svarade på webbenkäten, cirka 50 personer deltog i det dialogmöte som hölls i Kronängsskolan i juni. Cirka 300 personer träffade oss under cykelturnén på öarna. Under hösten 2019 gjordes också en utställning i Rådhuset som en återkoppling.

Stort tack till alla er som bidragit med synpunkter och stort engagemang!

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta planenheten på Vaxholms stad via e-post plan@vaxholm.se