logo

Biologisk mångfald är starkt hotad

Vaxholms stad har sedan 2017 påbörjat fältinventeringar för att dokumentera den biologiska mångfalden i kommunen.

Algväxt

Under 2017 gjordes en växtinventering där vi undersökte 63 platser fördelade på olika öar och i följande ekosystem: åker, betesmark, barrskog, lövskog, blandskog, strand, park, våtmark, vägkant. En majvecka 2018 utfördes en fågelinventering vid 61 punkter i samma ekosystem.


Två inventeringar ska genomföras under 2019. En behandlar fjärilar/pollinatörer på 63 platser i olika ekosystem. Den andra om fiskbeståndet i en grund vik, Siviken.


Grunda vikar har stor betydelse för marina organismer för att kunna söka föda och reproducera sig. Siviken är ett känsligt och värdefullt område som har omnämnts i den marina naturvärdesbedömningen (Aquabiota 2014) samt den antagna blåplanen (2015-2020). Inventering i Siviken kommer att ske i två etapper. I maj kommer det att ske nätprovsfiske och under augusti- september yngelprovsfiske.


Den 8-9 maj startar inventeringen i Siviken med nätprovfiske och en första vegetationsinventering.

2019-05-06