logo

Positiv tingsrättsdom för Vaxholms stad

Rättegången i mål T 3168-16 mellan Vaxholms stad (kommunen) och Fastec Sverige AB (Fastec) i Attunda tingsrätt är avslutad och dom har fallit. Fastec stämde kommunen med anledning av att kommunen 2015 hävde totalentreprenaden på Campus Vaxholm – en entreprenad där Fastecs dotterbolag, med verksamhet i Stockholm, skulle uppföra och rusta idrottshallområdet. Dom meddelades 19 juni 2019 med positivt utfall för Vaxholms stad.


Domslut

Fastec Sverige AB ska till Vaxholms stad betala 30 451 864 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 30 maj 2017 till dess betalning sker.

 

Fastec Sverige AB ska ersätta Vaxholms stads rättegångskostnader med 10 851 420 kr, varav 10 275 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.


Bakgrund

Den 18 december 2012 ingick Fastec Sverige AB (Fastec) och Vaxholms stad,
(kommunen), ett totalentreprenadavtal. Fastec skulle för kommunens räkning utföra ny- och ombyggnation av en skolidrottshall i Vaxholm, Campus Vaxholm. Kontraktsarbetena skulle vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 31 oktober 2014.

 

Entreprenaden drogs av problem och förseningar. En överenskommelse träffades mellan parterna i oktober 2013 som innebar bl.a. att kontraktsarbetena i dess helhet istället skulle vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast mars 2015. Då detta fortsatt inte var på plats hävde kommunen avtalet oktober 2015. Andra utförare fick på kommunens uppdrag färdigställa hallarna och området. Idrottshallarna kunde därefter tas i bruk av skolverksamheten till höstterminens start 2016.

 

Fastec stämde kommunen med anledning av uppkommen tvist. Kommunen i sin tur ansökte om genstämning mot Fastec. Ersättningsbeloppen justerades under rättegången, där Fastecs slutliga krav blev 9,6 mkr och kommunens genstämningskrav var 32 mkr. Dom meddelades 21 juni 2019 i Attunda tingsrätt. Domen kan överklagas inom 3 veckor till hovrätten, som beslutar om prövningstillstånd.

 

Mer information

Om du vill ta del av domen kan du begära ut den av Vaxholms stad.

2019-06-25