logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bygglov Campus Vaxholm

Första spadtaget för den nya skolan på Campus Vaxholm togs den 28 maj 2015. Vägen dit har gått via tre bygglovsansökningar.

Bygglovet beviljades av stadsbyggnadsnämnden, som är ett politiskt organ. Stadsbyggnadsförvaltningens tre olika enheter har medverkat i processen kring Campus på olika sätt. Vi klarar här ut deras roller för att göra det mer överskådligt.

  • Planenheten tar på uppdrag från kommunstyrelsen fram detaljplaner och översiktsplaner.
  • Tekniska enheten företräder kommunen som byggherre och söker bygglov på uppdrag av kommunstyrelsen för projekt över fem miljoner kronor. Enheten upphandlar entreprenör och genomför byggnationen.
  • Bygglov- och GIS handlägger bygglovsansökan med mera utifrån plan- och bygglagen.


Innan vi går in på själva byggloven, en kort repetition om förhistorien.

– Planenheten får 2009 i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för idrotts- och skolområdet. Planen tas fram för att möjliggöra byggnationen av en ny sporthall. Det läggs in bestämmelser i planen hur man får bebygga fastigheterna. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige tas 2011 beslut att bygga en ny 7-9 skola i anslutning till idrottsområdet. Samtidigt tas beslut om att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra exploatering av Norrbergsskolan/Lägerhöjden.

– Tekniska enheten inleder projektering och söker 2013 bygglov för en ny skola på fastigheten Fotbollen 2.

 

Här nedan redogör vi för de tre bygglovsansökningarna. Det är det första bygglovet efter det andra beslutet av stadsbyggnadsnämnden som Vaxholms stad valt att gå vidare med. Det bygglovet har inte överklagats efter att underrättelse genomförts till grannar med flera.

Bygglov nr 1 (dnr 2013:0787)

 

Stadsbyggnadsnämnden gav 2013-12-18 bygglov för nybyggnad av skola med mera. Bygglovsbeslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2014-05-14 (beteckning 40322-1638-2014, 40322-4893-2014) upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen har inte prövat bygglovet för ny skola i sak utan upphävde beslutet av formella orsaker. Länsstyrelsen motiverar beslutet med att grannar och sakägare m.m. inte underrättats på det sätt som föreskrivs i 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Av bygglovsbeslutet framgår att stadsbyggnadsnämnden bedömt ansökan som planenlig och att någon underrättelse enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen inte bedömdes som nödvändig.

 

Beslutet från länsstyrelsen överklagades av sökanden, d.v.s. Vaxholms stad, tekniska enheten till mark- och miljödomstolen som i dom 2014-10-27 (nr P 3165-14) avvisade överklagandet med motiveringen att länsstyrelsens beslut inte kan överklagas.

 

Underrättelse enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen har utförts efter avgörandet från mark- och miljödomstolen (se mer nedan under bygglov nr 3). Stadsbyggnadsnämnden fattade därefter 2014-12-10 ett nytt beslut i ärendet. Stadsbyggnadsnämndens beslut har inte överklagats. Det är detta beslut som sökanden, tekniska enheten, valt att gå vidare med då det inte har överklagats.

 

Bygglov nr 2 (dnr 2014:0320)

Vaxholms stad, tekniska enheten lämnade 2014-06-09 in ny ansökan om bygglov om skola m.m. med några ändringar jämfört med ansökan i ärende med dnr 2013:0787. Ändringarna redovisas i ett PM bifogat till ansökan.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2014-07-01 att ge bygglov för nybyggnad av skola m.m. Bygglovsbeslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2014-09-10 (beteckning 40322-28067-2014) upphävde beslutet och återförvisade det till nämnden för fortsatt handläggning. Anledningen till länsstyrelsen beslut var denna gång att två innehavarare av ledningsrätt på fastigheten Fotbollen 2 (varav en är ett likviderat bolag och den andre ett bolag som inte överklagade beslutet) inte givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Även denna gång var det ingen prövning i sak om lämpligheten av skolan enligt plan- och bygglagen som var anledning till det upphävda bygglovet.

 

Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden, d.v.s. Vaxholms stad, tekniska enheten, till mark- och miljödomstolen som 2015-01-30, mål nr P 5522-14 avslog överklagandet. Avgörandet från mark- och miljödomstolen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av sökanden, d.v.s. Vaxholms stad, tekniska enheten. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade 2015-03-17 att inte medge prövningstillstånd och därmed inte pröva ärendet vilket innebär att avgörandet från mark- och miljödomstolen står fast.

 

Ansökan om lov nr 3 (dnr 2014:0643)

Vaxholms stad, tekniska enheten, lämnade 2014-10-24 in en ny ansökan om bygglov med några ändringar jämfört med ansökan i ärende med diarienummer 2014:0320. Ändringarna redovisas i ett PM bifogat till ansökan.

 

Underrättelse enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen har utförts parallellt med bygglov nr 1 (dnr 2013:0787). Till underrättelsen bifogades ett följebrev som förklarar att det är två olika ansökningar som underrättelsen avser. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-10 att ge bygglov även för denna ansökan. Beslutet om att ge bygglov överklagades till länsstyrelsen som 2015-03-24, beteckning 4032-2446-2015, avslog överklagandet i vissa delar medan överklagandet i övrigt avvisades. Någon information har inte givits från länsstyrelsen om att dess beslut har överklagats.